Ogłoszenia i apele

Rekomendacje Komitetu Praw Czlowieka ONZ dla Polski


29 października Komitet Praw Człowieka ONZ ogłosił rekomendacje skierowane do Rządu RP przyjęte 26 października 2010 r. po rozpatrzeniu w dniach 12-13 października b.r. szóstego sprawozdania okresowego Polski. Komitet przedstawił w sumie 21 rekomendacji.

1. Zdaniem Komitetu definicja przestępstwa o charakterze
terrorystycznym tak jak została ona sformułowana w art. 115§20 kodeksu
karnego jest zbyt szeroka. Polska powinna tak zmienić k.k., żeby
przestępstwo o charakterze terrorystycznym nie było zdefiniowane jedynie
przez jego cel, ale żeby precyzyjnie została określona natura takich
działań.

2. Zdaniem Komitetu projekt Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie jest wyczerpujący, gdyż
nie obejmuję dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej,
niepełnosprawności, religii albo wieku w sferze edukacji, opieki zdrowotnej,
zabezpieczenia społecznego czy usług mieszkaniowych. Polska powinna poprawić
projekt ustawy w taki sposób, żeby ustanowić zakaz dyskryminacji ze względu
na wszelkie przesłanki we wszystkich dziedzinach życia.

3. Komitet jest zaniepokojony istotnym wzrostem zgłaszanych władzom
przypadków nienawiści rasowej i jednocześnie niewielką ilością prowadzonych
w tym zakresie spraw. Polska powinna zwiększyć wysiłki mające na celu
promowanie tolerancji i zwalczanie uprzedzeń, przede wszystkim w ramach
Krajowego Programu przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i
związanej z nimi Nietolerancji. W kolejnym Raporcie okresowym Polska powinna
uwzględnić szczegółową informację na temat ilości postępowań, których
przedmiotem są przypadki anty-semityzmu a także ilość wydanych wyroków w
takich sprawach.

4. Komitet jest zaniepokojony trwającą społeczną marginalizacją i
dyskryminacją członków mniejszości romskiej. Polska powinna zapewnić, że
mniejszość romska będzie korzystać w sposób efektywny z praw gwarantowanych
przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej jako
MPPOiP).

5. Komitet zauważa wzrost przypadków mowy nienawiści i nietolerancji
wobec społeczności LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i
transseksualistów). Polska powinna dołożyć starań, żeby wszystkie przypadki
takiej nietolerancji były przedmiotem właściwych postępowań. Polska powinna
także zabronić dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową oraz znowelizować kodeks karny w taki sposób, żeby
podlegała karze mowa nienawiści i przestępstwa motywowane nienawiścią ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

6. Polska powinna zintensyfikować swoje wysiłki w celu osiągnięcia
wyrównanej reprezentacji kobiet i mężczyzn w Parlamencie i na najwyższych
stanowiskach w administracji, sądownictwie, szkolnictwie i służbie
więziennej. RP powinna doprowadzić do sytuacji, w której kobiety otrzymują
za porównywalną pracę takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni. Polska powinna
przywrócić stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn.

7. Komitet wyraża zaniepokojenie trwającym problemem przemocy domowej.
Komitet zaleca znowelizowanie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
w taki sposób, by Policja mogła wydawać natychmiast zakaz kontaktowania się
i zbliżania się do ofiary przemocy. Problemy przemocy w rodzinie powinny być
przedmiotem standardowego szkolenia policji, prokuratorów i sędziów. Polska
powinna zapewnić, by ofiary przemocy domowej miały dostęp do odpowiedniej
pomocy włączając poradnictwo prawne i psychologiczne, pomoc medyczną i
schronienie.

8. Komitet zachęca Polskę do ratyfikacji Drugiego Protokołu
Fakultatywnego do MPPOiP, którego przedmiotem jest zakaz stosowania kary
śmierci. Polska ten Protokół podpisała 21 marca 2000 r., ale do tej pory nie
ratyfikowana.

9. Polska powinna jak najszybciej zanalizować efekty restrykcyjnej
ustawy antyaborcyjnej na zdrowie kobiet. Zdaniem Komitetu RP powinna m.in.
przeprowadzić badania i przedstawić statystyki dotyczące nielegalnego
korzystania z zabiegu przerywania ciąży.

10. Komitet jest zaniepokojony informacjami o nieproporcjonalnym użyciu
siły przez policję i wzrostem liczby skarg na zachowanie policjantów. Polska
powinna zintensyfikować wysiłki, żeby ograniczyć liczbę nieprawidłowych
zachowań policji. Komitet zaleca m.in., żeby utworzyć niezależny i
bezstronny podmiot, który zajmie się wyjaśnianiem nieprawidłowych zachowań
policji, do którego będzie można bezpośrednio składać skargi w tym
przedmiocie.

11. Polska powinna włączyć do kodeksu karnego przepis chroniący ofiary
handlu ludźmi przed ściganiem, zatrzymaniem i karaniem za czynności, które
podejmowały jako wynik przymusowej sytuacji, w której się znalazły. Państwo
powinno zapewnić, także przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych,
żeby ochrona ofiar handlu ludźmi nie była uzależniona od ich współpracy z
władzami w ramach prowadzonego postępowania.

12. Komitet wyraża zaniepokojenie tym, że prowadzone przez Prokuraturę
Apelacyjną postępowanie w sprawie domniemanego istnienia na terytorium RP
tajnego więzienia CIA nie zostało jeszcze zakończone. RP powinna zainicjować
szybkie, niezależne, całościowe i efektywne dochodzenie, którego celem
będzie wyjaśnienie doniesień o zaangażowaniu członków polskich władz
państwowych w program tajnych więzień CIA i ukaranie osób odpowiedzialnych.
Rezultaty takiego dochodzenie powinny być jawne dla opinii publicznej.

13. Komitet wyraża zaniepokojenie m.in. tym, że maksymalny dwuletni okres,
na jaki można stosować środek w postaci tymczasowego aresztowania jest w
praktyce często przekraczany. Komitet zaleca, żeby Polska podjęła działania
mające na celu skrócenie okresu trwania tymczasowego aresztowania w
indywidualnych sprawach i żeby zapewniła, że ten środek wykorzystywany jest
wyjątkowo na ograniczony okres czasu. Państwo powinno rozważyć wprowadzenie
maksymalnego (nieprzekraczalnego) okresu tymczasowego aresztowania a także
powinno wykorzystywać w większym stopniu inne środki zapobiegawcze.

14. Komitet wyraża zaniepokojenie, że przeludnienie w aresztach i
więzieniach jest wciąż problemem. Polska powinna podjąć szybkie działania
celem zmniejszenia przeludnienia, m.in. poprzez wykorzystanie w większym
stopniu elektronicznego monitoringu a także przez rzadsze korzystanie z
tymczasowego aresztowania.

15. Komitet jest zaniepokojony brakiem przepisów prawnych dotyczących
zatrzymania cudzoziemców po czasie, w jakim mieli zostać wydaleni i że
niektórzy byli przetrzymywani w tzw*. *strefach tranzytowych bez nakazu
sądowego.

16. Komitet wyraża zaniepokojenie słabym zarządzaniem i brakami kadrowymi w
systemie sądownictwa, jak również przewlekłością postępowań sądowych,
wysokimi kosztami sądowym i poziomem rekompensat w przypadku stwierdzenia
przewlekłego postępowania. Polska powinna w trybie pilnym poprawić
funkcjonowanie systemu sądownictwa, między innymi poprzez zwiększenie liczby
wykwalifikowanej kadry sądowniczej a także poprzez szkolenie sędziów w
efektywnym zarządzaniu sprawami. RP powinna też zapewnić, że w przypadku
stwierdzonej przewlekłości postępowań przyznawana jest adekwatna
rekompensata.

17. Polska powinna zapewnić, by osoby pozbawione wolności miały (1)
natychmiastowy dostęp do pełnomocnika, od początku ich zatrzymania (2) miały
możliwość spotkania się ze swoimi prawnikami na osobności, również przed
rozpoczęciem przewodu sądowego (3) miały możliwość prowadzenia w sposób
poufny i sprawny korespondencji ze swoim prawnikiem.

18. Polska powinna znowelizować tzw. ustawę lustracyjną z 2006 r. w taki
sposób, żeby osoby, przeciwko którym wszczęte zostało postępowanie
lustracyjne miały pełny i nieutrudniony dostęp do akt sprawy a także do
dokumentów archiwalnych o charakterze niejawnym.

19. Polska powinna przyspieszyć proces prac nad nowelizacją kodeku karnego
w zakresie odejścia od karania pomówienia dokonanego za pomocą środków
masowego komunikowania (art. 212§2 kk).

20. Polska powinna wprowadzić zmiany do ustawy Prawo o zgromadzeniach
takiego rodzaju, żeby zagwarantować, że odwołanie od decyzji o zakazie
zgromadzenia będzie rozpatrywane szybko i decyzja będzie wydawana przed datą
planowanego zgromadzenia.

21. Komitet jest zaniepokojony, że dzieci, które uciekły z placówek
wychowawczych mogą być umieszczone w policyjnych izbach dziecka. Państwo
powinno przyjąć nowe przepisy szczegółowo określające, jakie warunki powinny
być zapewnione dzieciom w policyjnych izbach dziecka i zasady dotyczące
przyjmowania i pobytu w nich dzieci.

Artykuł dostępny jest również na stronie: http://www.hfhrpol.waw.pl/Nnews391.html
edzamieszczono: 2010.11.22

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1993 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj