Ogłoszenia i apele

TransKarta


TransKarta - legitymacja dla osób transpłciowych

UWAGA!


Decyzją Zarządu Fundacji Trans-Fuzja od września 2014 roku TransKarty będą wydawane bez jakichkolwiek opłat.

TransKarta jest legitymacją przeznaczoną dla osób transpłciowych. Ma ona pomóc w identyfikacji osoby, której wygląd czasami lub stale różni się od tego, jaki ma w swoich dokumentach tożsamości. Dlatego TransKarta zawiera dwa zdjęcia twarzy: jedno przedstawiające osobę jak w dokumencie tożsamości (dowód osobisty/paszport), oraz drugie - w postaci preferowanej/zgodnej z płcią odczuwaną, które wyraźnie różni się od tego pierwszego (np. w peruce, w mocnym makijażu itp.), niemniej obydwa zdjęcia dotyczą tej samej osoby fizycznej. Ponadto, TransKarta zawiera imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości jej posiadacza, co wzmacnia identyfikację.

 

W założeniu TransKarta ma pomóc w różnych sytuacjach, gdy osoba transpłciowa musi potwierdzić swoją tożsamość, a jej wygląd w danej chwili nie pokrywa się z wizerunkiem w dokumentach. Dotyczy to np. transwestytów, którzy czasowo transformują swój wygląd do płci przeciwnej czy osób transseksualnych w czasie procesu korekty płci, osób niebinarnych lub queer, których wygląd może znacznie odbiegać od tego, który widnieje w dokumencie potwierdzającym tożsamość.

 

TransKarta nie jest dokumentem urzędowym i nie zastępuje dokumentów tożsamości. Jej uznanie jest kwestią dobrej woli, a posiadacz TransKarty nie może żądać jej respektowania.

 

TransKarta jest wydawana przez Fundację Trans-Fuzja na zasadzie dobrowolnej deklaracji. Fundacja nie weryfikuje rzeczywistych intencji osoby zgłaszającej wniosek o wydanie TransKarty i nie ponosi odpowiedzialności za sposób jej wykorzystania przez posiadacza. W przypadkach deklaracji budzących ewidentne podejrzenia co do wiarygodności osoby zgłaszającej, Fundacja Trans-Fuzja zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty. 


TransKarta m postać dwustronnej legitymacji z kolorowym nadrukiem na plastikowej karcie w formacie CR80 (typowa karta kredytowa, karta miejska, dowód osobisty itp.) oraz naklejonym hologramem. Jest produkowana w profesjonalnej drukarni.


Od 1 września 2017 r. TransKarta wydawana jest w zmodyfikowanej oprawie graficznej, w wersjach kolorystycznych odmiennych dla transmężczyzn i transkobiet. Możliwe jest również wydanie TransKarty w trzeciej wersji kolorystycznej - dla osób niebinarnych.

TransKarta w wersji kolorystycznej dla transkobiety 
TransKarta w wersji kolorystycznej dla transmężczyzny
TransKarta w wersji kolorystycznej dla osoby niebinarnej


Aby wyrobić TransKartę, należy bardzo dokładnie zapoznać się z regulaminem (poniżej) oraz wypełnić wniosek. Wniosek ze zdjęciami oraz fotokopią dokumentu tożsamości należy przekazać listownie lub elektronicznie na adres Fundacji Trans-Fuzja. Można go również złożyć osobiście (na ręce członka zarządu Fundacji Trans-Fuzja) podczas spotkań organizowanych przez fundację (wówczas nie jest potrzebna fotokopia dokumentu tożsamości, wystarczy okazać go do weryfikacji wniosku). Po wyprodukowaniu, TransKarta wysyłana jest do właściciela pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Można ją też odebrać osobiście (do uzgodnienia indywidualnie).

 

Wszelkie dane osobowe zawarte we wniosku oraz zdjęcia nie są dalej przetwarzane, udostępniane publicznie lub osobom trzecim. Po wydaniu TransKarty, zdjęcia i fotokopia dokumentu tożsamości są niszczone.


TransKarta jest wydawana bezpłatnie. Czas realizacji zamówienia zależy od zebrania transzy (tj. minimum 10 indywidualnych kart).

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA TRANS KARTY

 

1. Podstawą do wydania TransKarty jest złożenie wyraźnie i czytelnie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z dwoma zdjęciami twarzy (jednym - jak w dokumencie tożsamości lub możliwie najbardziej zbliżonym, a drugim - w swojej preferowanej/zgodnej z płcią odczuwaną postaci) oraz załączenie kserokopii, fotokopii lub skanu ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Zdjęcia powinny być zdjęciami do dokumentów lub możliwie najbardziej do nich zbliżone, ale nie zdjęciami zeskanowanymi z dokumentów (np. z dowodu osobistego). 

 

2. Własnoręcznie podpisany wniosek w formie papierowej musi zostać przesłany pocztą, a w postaci skanu lub fotokopii - drogą elektroniczną. Zdjęcia mogą być przesłane w formie odbitek fotograficznych razem z wnioskiem lub elektronicznie jako pliki JPG lub TIFF (UWAGA! nie przyjmujemy zdjęć w plikach DOC) o wielkości minimum 1 MB na adres Fundacji Trans-Fuzja. Możliwe jest też osobiste złożenie wniosku i zdjęć na ręce członka zarządu Fundacji Trans-Fuzja (w tym przypadku nie jest potrzebna kserokopia dokumentu tożsamości, jest on wówczas okazywany tylko do wglądu).


3. Wniosek należy wypełnić starannie, dbając o jego czytelność, bez skreśleń. Pismo winno być wyraźne i czytelne (najlepiej dużymi literami).

 

4. Wniosek niekompletnie, nieczytelnie, niestarannie lub niewyraźnie wypełniony, bez własnoręcznego podpisu, bez skanu/kserokopii/fotokopii dowodu osobistego (ew. innego dokumentu tożsamości) lub jego okazania, gdy dokument tożsamości okazuje się nieważny, bez zdjęć, z jednym zdjęciem lub ze zdjęciami nienadającymi się do dokumentu nie będzie rozpatrywany, a fundacja nie będzie informować o tym wnioskodawcy. Wnioski takie są niszczone. Jako nienadające się do dokumentu traktowane są następujące zdjęcia:

- o rozdzielczości poniżej 1 MB,
- przesłane w innym pliku niż JPG, PNG lub TIFF,

- niewyraźne, nieostre, zamazane,

- będące skanem lub odbitką ksero innych zdjęć, szczególnie użytych w innych dokumentach (np. kopia zdjęcia w dowodzie osobistym lub paszporcie),

- noszące ślady zniszczenia (złamania, dziury, zarysowania, urwane lub postrzępione brzegi),

- noszące ślady pieczęci urzędowych (tzn. używane wcześniej do innych dokumentów),

- zawierające twarz widoczną na dalekim planie,

- pochodzące np. z wakacji nad morzem, z imienin u cioci, z grilla w ogródku lub jakiekolwiek inne imprezowe, nie mające cech portretu,

- przedstawiające twarz w grymasie lub z miną,

- przedstawiające twarz z nakryciem głowy, słuchawkami na uszach lub innego rodzaju elementami wpływającymi na zmianę wyglądu,

- przedstawiające twarz niepełną, uciętą, częściowo zasłoniętą, częściowo zacieniowaną lub tak oświetloną, że między jedną częścią twarzy a drugą występuje znaczna różnica w oświetleniu i widoczności,

- wydrukowane na innym papierze niż papier przeznaczony do drukowania fotografii (np. na zwykłej kartce).


5. TransKarta wydawana jest z automatu dla transkobiet i transmężczyzn w przypisanych do nich wersjach kolorystycznych (inne kolory po obu stronach karty, odwrotne u transmężczyzn niż u transkobiet). Osoba chcąca otrzymać kartę w wersji kolorystycznej dla osób niebinarnych (zawierającą kolorystykę zgodną z międzynarodowymi barwami osób niebinarnych, niezwiązanymi z międzynarodowymi barwami osób trans), powinna zaznaczyć to we wniosku o wydanie transkarty poprzez dopisanie słowa "niebinarna" w rubryce zawierającej alternatywne imię i nazwisko/pseudonim.  

 

6. Wnioski zaakceptowane przechowywane są w fundacji jako dowody wydania TransKarty. Kserokopia dokumentu tożsamości służy jedynie weryfikacji zgodności danych we wniosku z dokumentem i po wydaniu TransKarty jest niszczona. Zdjęcia służą wyłącznie do ich zamieszczenia w TransKarcie i po jej wydaniu są niszczone.

 

7. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wydania TransKarty, gdy wiarygodność wnioskodawcy budzi poważne wątpliwości. O takiej sytuacji wnioskodawca jest informowany korespondencyjnie lub bezpośrednio.

 

8. Obiór TransKarty możliwy jest osobiście lub za pośrednictwem poczty - karta wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany we wniosku adres korespondencyjny. Przy odbiorze osobistym, termin i miejsce odbioru ustalane są indywidualnie.

 

9. TransKarta nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość okaziciela i nie może być w takim celu wykorzystywana, w szczególności nie zastępuje dowodu osobistego lub paszportu. Trans Karta ma stanowić pomoc w identyfikacji osoby posługującej się nią. TransKarta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub paszportem, których numery są zapisane w karcie.


10. Okres oczekiwania na wydanie TransKarty uzależniony jest od liczby wniosków wpływających do Fundacji Trans-Fuzja i może trwać niekiedy nawet do kilku-kilkunastu miesięcy.


11. W przypadku zmiany dowodu osobistego/paszportu, do którego TransKarta została wydana, należy kartę wymienić. Podobnie należy postąpić w przypadku daleko idących zmian wizerunkowych lub innych, które wymuszają konieczność wymiany karty (np. urzędowej zmiany imienia i/lub nazwiska). Wymiana TransKarty z powyższych powodów jest bezpłatna.


12. W przypadku wymiany TransKarty z powodów określonych w pkt. 11, wnioskodawca zbowiązany jest złożyć taki sam wniosek, jak podczas wnioskowania o pierwszą kartę, z tym, że do dokumentów jakie składa w Fundacji Trans-Fuzja, jest zobowiązany dołączyć skan/kserokopię/fotokopię poprzednio wydanej karty (nie dotyczy osób, które TransKartę w jakikolwiek sposób straciły).

13. TransKarta wydawana jest bezpłatnie, jednak Fundacja Trans-Fuzja zastrzega sobie możliwość wystąpienia o refundację kosztów wydania, wysyłki, zwrotu i powtórnej wysyłki TransKarty do wnioskodawcy, który nie odebrał przesyłki zawierającej TransKartę, wystąpił o nową kartę w wyniku utraty uprzednio wydanej lub często wymienia TransKartę z powodów innych niż wymienione w pkt. 11. W takich przypadkach wniosek zostanie zrealizowany po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji Trans-Fuzja pełnej kwoty stanowiącej równowartość ponoszonych przez fundację kosztów.

14. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieczytelnego lub błędnego wypełnienia wniosku, w szczególności takiego, który skutkuje błędami w gotowej karcie, ponosi osoba wnioskująca. Błędy takie nie są podstawą do wnioskowania o powtórne wydanie karty.

15. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędnego przygotowania i wydrukowania TransKarty, tzn. umieszczenia danych wnioskodawcy innych (lub zawierających błędy) niż zostały zapisane we wniosku, ponosi Fundacja Trans-Fuzja. W przypadku stwierdzenia takich błędów, fundacja bezpłatnie wystawi wnioskodawy nową kartę w najbliższej kolejnej transzy.

 

 

Adres korespondencyjny:

Fundacja Trans-Fuzja, ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

 

Adres e-mail:
emilia.wisniewska@transfuzja.org

WNIOSEK O WYDANIE TRANSKARTY

http://transfuzja.org/download/dokumenty/wniosek_o_wydanie_transkarty.pdf


edzamieszczono: 2011.04.22

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1521 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj