Ogłoszenia i apele

Wystąpienie Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie penalizacji mowy nienawiści


Publikujemy tekst stanowiska Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie planowanych przez Platformę Obywatelską prac nad zmianami w kodeksie karnym w zakresie penalizacji mowy nienawiści.

Warszawa, 24 września 2012 roku
Sz. P.
Rafał Grupiński
Szef Klubu Parlamentarnego
Platforma Obywatelska

Sz. P. 
Małgorzata Kidawa-Błońska
I Wiceprzewodnicząca
Klubu Parlamentarnego
Platforma Obywatelska

Sz. P. 
Mariusz Witczak
Poseł PO

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Pośle,

W związku z medialnymi zapowiedziami rozpoczęcia przez Klub Parlamentarny 
Platformy Obywatelskiej prac nad zmianą kodeksu karnego w zakresie przestępstw z 
nienawiści, Koalicja na rzecz Równych Szans wyraża wątpliwości co do sygnalizowanego 
kształtu tych zmian.

Zgodnie z najświeższymi zapowiedziami, zmiany w kodeksie mają polegać na 
"rozszerzeniu katalogu tzw. wartości chronionych, które mieszczą się w pojęciu naturalnych i 
nabytych cech osobistych" (tak poseł Mariusz Witczak podczas konferencji prasowej w 
Sejmie 21 września 2012 roku). Jeśli zestawić to z wcześniejszymi wypowiedziami m.in 
przewodniczącego Rafała Grupińskiego, wydaje się, że planowana zmiana ma polegać na:
1. pozostawieniu art. 119 par. 1 kk bez zmian - choć koliduje to z wypowiedzią posła M. Witczaka, że "żaden obywatel nie może być obiektem groźby, przemocy, nie może być, krótko mówiąc, dyskryminowany";
2. nadaniu art. 256 par. 1 kk następującego brzmienia: "Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych cech osobistych lub przekonań, albo z tego powodu grupę osób lub osobę znieważa, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2";
3. usunięciu art. 257 kk.

W opinii organizacji członkowskich Koalicji na rzecz Równych Szans powyższa 
propozycja nie spełnia nawet minimalnych oczekiwań środowisk,  których przedstawiciele i 
klienci na co dzień są adresatami mowy nienawiści i pokrzywdzonymi przestępstwami 
motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami z takich powodów jak płeć, niepełnosprawność, 
orientacja seksualna lub tożsamość płciowa oraz wiek.

Uważamy,  że wprowadzenie,  - nigdzie na  świecie nie znanego  - pozaprawnego, 
niezdefiniowanego pojęcia "naturalne cechy osobiste" (albo "naturalne lub nabyte cechy 
osobiste") nie podniesie poziomu ochrony dla osób doznających tego typu traktowania i 
doprowadzi jedynie do chaosu w orzecznictwie w postępowaniach wszczętych na podstawie 
nowych regulacji. Przedmiotowe pojęcie jest klasycznym przykładem pojęcia nieostrego, 
niedookreślonego. Należy również wskazać, że proponowana zmiana brzmienia przepisu art. 
256 Kodeksu karnego budzi również wątpliwości z punktu widzenia zgodności z podstawową 
zasadą prawa karnego  nullum crimen sine lege certa, która nakłada na ustawodawcę 
obowiązek formułowania przepisów karnych w sposób maksymalnie przejrzysty i zrozumiały 
dla każdego obywatela/obywatelki. Propozycji zmiany w Kodeksie karnym zarzucamy także niekonsekwencję, gdyż z jednej strony pozostawiono przesłanki przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, z drugiej zaś inne, od lat postulowane przez  środowiska działające na rzecz równości i niedyskryminacji, zostają „ukryte” pod wieloznacznym sformułowaniem  „naturalnych cech osobistych”. Pragniemy zauważyć,  że przesłanki rasy lub pochodzenia etnicznego są
cechami naturalnymi, niezależnymi od woli jednostki - tak jak płeć, tożsamość płciowa, wiek i 
orientacja seksualna a także  - w części przypadków  - niepełnosprawność. Taki zabieg, 
niestety, przywołuje na myśl motywacje nie mające nic wspólnego z zasadami równości i 
demokracji. Postrzegamy go  raczej  w kategoriach politycznych – jest to wyraźna  obawa 
przed uwzględnieniem w treści aktu prawnego rzędu ustawy sformułowań „niepełnosprawność”, „płeć”, czy „orientacja seksualna”. Pragniemy także przypomnieć,  że
od lat wobec Polski formułowane są zalecenia organów i instytucji międzynarodowych (m.in. 
Rady Europy, Komitetu Praw Człowieka ONZ, Rady Praw Człowieka ONZ), wzywające nasz 
kraj do rozszerzenia ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści na 
większą liczbę grup niż jest to uregulowane dotychczas.

Wprowadzenie niejasnego sformułowania  „naturalnych cech osobistych” rodzić
będzie także inne niebezpieczeństwo, którym jest brak możliwości prowadzenia 
precyzyjnych statystyk dotyczących poszczególnych przesłanek będących motywacją
popełnianych czynów zabronionych. Gromadzenie odpowiednich danych jest bowiem 
jednym z najważniejszych instrumentów w projektowaniu i realizacji polityki 
antydyskryminacyjnej, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Bardzo poważne wątpliwości budzi też zastąpienie pojęć "wyznania" i 
"bezwyznaniowości" pojęciem "przekonań" - przy czym nie zaznaczono,  że chodzi tylko o 
przekonania w sferze wiary. Będzie to zatem pojęcie tak szerokie i pojemne,  że może doprowadzić do sytuacji niezamierzonych przez projektodawców  - wręcz do ochrony 
przekonań, które nie tylko nie wymagają ochrony, ale na nią nie zasługują.
Nowelizacja kodeksu karnego jak wyżej z całą pewnością naruszy konstytucyjną
zasadę przyzwoitej legislacji. Prawo karne - jako  ultima ratio -    nie może bowiem opierać
swoich norm na pojęciach o nieznanym i niejasnym znaczeniu. Jedyną drogą, by tego 
uniknąć, jest wskazanie konkretnych przesłanek ochrony - przed mową nienawiści, groźbą i 
przemocą.

W związku z powyższym, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wchodzące w 
skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, apelują o zmianę planowanych zamiarów 
legislacyjnych i uwzględnienie zaproponowanego katalogu przesłanek 
antydyskryminacyjnych w już rozpatrywanych przez Sejm RP projektach ustaw (druk nr 340 i 
nr 383). Apelujemy także o pełny dialog i konsultacje społeczne z organizacjami 
wyspecjalizowanymi w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji w dalszych 
pracach nad zmianami w kodeksie karnym w odniesieniu do penalizacji tego jakże 
niepożądanego zjawiska jakim jest przestępczość motywowana uprzedzeniami. 

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji 
działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. 
Organizacje wchodzące w skład Koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od 
lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest 
prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie 
kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.

Do wiadomości:
• prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,
• dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
• Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
• Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
• Robert Biedroń, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
• media.

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans:
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita"
Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii"
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenie "Lambda Warszawa"
Amnesty International
Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz 
Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi"
Forum Żydów Polskich
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacji "Vis Maior"
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
Fundacja "Pies Przewodnik"
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Fundacja Generacja
Fundacja Centrum Praw Kobiet
edzamieszczono: 2012.09.27

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1832 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj