Oświadczenia

Koalicja na Rzecz Równych Szans krytykuje założenia projektu rządowego


Organizacje pozarządowe wystosowały wspólny list, w którym opowiadają się przeciwko zapowiadanej ustawie rządowej, pozytywnie opiniują zaś projekt ustawy przygotowany przez posłankę Annę Grodzką.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r.

Sz. P.
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości

Aktualna sytuacja prawna osób transseksualnych, a zwłaszcza postępowanie procesowe w trybie art. 189 k.p.c. z powództwa przeciwko własnym rodzicom w sprawie o ustalenie płci „rodzi zbędne, emocjonalne koszty, które w procesie zmiany płci i tak są niezwykle wysokie”, jak stwierdza prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich. Według obecnego stanu wiedzy jedyną skuteczną, uznaną przez cały świat nauki inieokaleczającą psychicznie metodą zapewnienia dobrostanu psychicznego osobom transseksualnym, jest taka korekta fizycznych cech płciowych, wizerunku społecznego oraz dokumentów tożsamości, które przywrócą im możliwość normalnego życia zgodnie z samym sobą.


Projekt ustawy o uzgodnieniu płci przygotowany przez posłankę Annę Grodzką jest zatem długo oczekiwaną próbą kompleksowego uregulowania prawnego sytuacji osób transseksualnych. Projekt koresponduje z wieloma tego typu regulacjami prawnymi stosowanymi na świecie i odpowiada na autentyczne potrzeby osób transseksualnych.

Pragniemy zauważyć, że założenia do projektu rządowego nie były konsultowane z ekspertami organizacji pozarządowych, którzy najlepiej znają aktualne potrzeby osób transseksualnych. Z dostępnych informacji na ten temat wynika, że projekt ten nie będzie spełniał oczekiwań osób zainteresowanych. Projekt ma skorzystać z procedury ustalonej jeszcze w ubiegłym wieku przez specjalistów od zaburzeń seksualnych, nie biorąc pod uwagę aktualnej wiedzy na temat transseksualności oraz faktu, że transseksualność nie jest zaburzeniem seksualnym.

W projekcie poselskim podstawą określenia płci prawnej osób transseksualnych jest utrwalona tożsamość płciowa odmienna od płci metrykalnej, stwierdzona na podstawie orzeczeń dwóch niezależnych specjalistów oraz oświadczenia osoby zainteresowanej korektą płci. Takie rozwiązanie jest wyrazem szacunku dla godności tych osób. Natomiast projekt rządowy przewiduje powołanie specjalnej komisji do decydowania, czy osoba transseksualna ma prawo żyć zgodnie z poczuciem własnej tożsamości płciowej, pozbawiając tym samym osoby transseksualne podmiotowości. Dodatkowo, przewiduje wprowadzenie przymusowego tzw. testu "realnego życia" jako elementu diagnostycznego. Od tego typu procedur od dawna już odchodzą specjaliści w świecie. To powrót do ubiegłowiecznych standardów. Żadna komisja nie powinna decydować, kiedy osoba transseksualna ma ujawnić się przed otoczeniem i jakie warunki powinna spełnić. Już dziś obecny proces zmiany płci prawnej prowadzi do nadużyć i naraża osoby transseksualne na wiele upokorzeń. Już dziś organizacje działające na rzecz praw człowieka zauważają problem z nieprawidłowościami w działaniach lekarzy zajmujących się transseksualnymi pacjentami, naruszaniem zasad etyki lekarskiej, jak i ze zjawiskiem homofobii i transfobii. Powoływanie komisji i nadanie jej prawa do decydowania o możliwości życia przez osoby transseksualne zgodnie z ich tożsamością, jeszcze bardziej zwiększy władzę lekarzy, a tu musi budzić uzasadniony niepokój.

Dziś, każda osoba, której tożsamość płciowa jest odmienna od płci metrykalnej, przypisanej przy urodzeniu na podstawie oceny wyglądu zewnętrznych narządów płciowych, może, po ukończeniu 18 roku życia, wystąpić do sądu o ustalenie, iż jest osobą płci zgodnej z jej tożsamością płciową. W poselskim projekcie ustawy znalazła się propozycja, by było to możliwe również 2 lata wcześniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W tym wieku tożsamość płciowa jest ustalona i możliwa do oceny przez specjalistów. Należy pomóc tym osobom wejść w dorosłe życie, pójść na studia czy do pracy już jako osoba o płci odczuwanej psychicznie. Zmiana płci prawnej nie oznacza natychmiastowego dokonywania nieodwracalnych zabiegów medycznych, które można przeprowadzić dopiero po osiągnięciu dojrzałości prawnej. Projekt rządowy nie dopuszcza takiej możliwości.

Projekt poselski wprowadza ochronę dzieci interseksualnych przed brutalną niepotrzebną ingerencją chirurgiczną i hormonalną, zanim świadomie będą mogły określić swoją tożsamość płciową, co obecnie jest powszechnie stosowaną praktyką lekarską. Dziś, gdy rodzi się dziecko, którego budowa zewnętrznych narządów płciowych nie pozwala jednoznacznie określić płci, dochodzi do interwencji chirurgicznej mającej na celu wybór narządów płciowych, by stwierdzić płeć dziecka. Takie operacje wykonuje się często już w niemowlęctwie. Jest to praktyka absolutnie niezgodna z podstawowymi prawami człowieka, zwłaszcza prawem do integralności cielesnej. Nie istnieją żadne naukowe przesłanki dla przeprowadzenia tego typu operacji (wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy zabieg taki przeprowadzany jest w celu ratowania życia). Projekt ustawy zakazuje takiej ingerencji przed osiągnięciem przez dziecko wieku 13 lat, w którym jest już szansa ustalenia z ogromnym prawdopodobieństwem jego płci psychicznej. Operacji nie można wykonać bez zbadania wykształconej tożsamości płciowej i świadomej zgody dziecka. Natomiast propozycja w projekcie rządowym, by osoby interseksualne, posiadające fizyczne znamiona obu płci były operowane dopiero po osiągnięciu pełnoletności, skazuje takie dzieci i młodzież na dyskryminację w społeczeństwie i ogromne cierpienie psychiczne.

Za twórcami Zasad Yogyakarty należy przypomnieć, że: „Każdy ma prawo, by wszędzie uznawano jego podmiotowość prawną. Osoby o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej powinny mieć zdolność prawną we wszystkich aspektach prawa. Samodzielnie zdefiniowane orientacja seksualna i tożsamość płciowa każdej osoby jest integralną częścią ich osobowości i jednym zbardziej podstawowych aspektów samookreślenia się, godności i wolności. Nikt nie może być zmuszany do poddania się zabiegom medycznym, włączając w to chirurgiczną korektę płci, sterylizację czy terapię hormonalną jako wymogowi uznania przez prawo ich tożsamości płciowej."

Dziś przyszedł już czas na przyjęcie do wiadomości, że osoby transseksualne istnieją, i choć stanowią mniejszość społeczeństwa, to nie jest dopuszczalne odmawianie im praw do życia zgodnie z własną tożsamością płciową. Stanowi to bowiem naruszenie art. 30 i 32 Konstytucji RP.

W związku z powyżej przedstawionymi argumentami, Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje o wzięcie pod uwagę zastrzeżeń formułowanych przez organizacje pozarządowe i uwzględnienie ich podczas prac legislacyjnych nad tym doniosłym społecznie aktem prawnym.

Do wiadomości:
- Bartosz Arłukowicz - Minister Zdrowia
- Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
- Stanisława Prządka – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
- Anna Grodzka – posłanka na Sejm RP
- media

Organizacje wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji 
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita" 
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL 
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM 
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt" 
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!” 
Forum Żydów Polskich
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Wiedza Lokalna
Fundacji "Vis Maior"
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza 
Fundacja "Pies Przewodnik"
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji 
Stowarzyszenie Otwarte Forum
Fundacja Generacja
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja eFkropka
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Fundacja im. Izabeli Jarugi - Nowackiej 
Fundacja Wolontariat Równości 
Fundacja Aktywności Lokalnej

List można również ściągnąć w wersji PDF pod adresem http://transfuzja.org/download/pisma/oswiadczenie_koalicji_transfuzja.pdf
edzamieszczono: 2013.10.08

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1943 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj