Oświadczenia

Pismo KPH do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sprawozdania polskiego rzadu


Kampania Przeciw Homofobii wystosowała pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie sprawozdania rządu polskiego z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.Warszawa, dnia 30 lipca 2009 r.

Szanowny Pan
Andrzej Czuma
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do korespondencji z ostatnich miesięcy pomiędzy kierowanym przez Pana Ministra resortem, a reprezentowanym przeze mnie Stowarzyszeniem oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie propozycji zmian w przepisach art. 119, 256 i 257 Kodeksu karnego (m.in. pisma o sygn. DL-P-I- 076-/09 i DL-P-I-0760-12/09 w związku z pismem RPO 607860-I/09/MK/KMŁ), uprzejmie sygnalizuję następujący problem i proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

W swojej odpowiedzi na pisma Kampanii Przeciw Homofobii i Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Sprawiedliwości podniosło, iż brak jest merytorycznych przesłanek uzasadniających podjęcie działań legislacyjnych w kierunku włączenia przesłanek orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do ww. artykułów kodeksu karnego. Jak uzasadniły to podległe Panu Ministrowi służby legislacyjno-prawne, obecne uwzględnienie przez Kodeks karny przesłanek przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości służy nie tylko ochronie dóbr jednostkowych, ale i ogólnych, i jest uzasadnione ze społecznego punktu widzenia.

Tymczasem, jak można przeczytać w VI Sprawozdaniu Okresowym Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmującym okres od 1 października 2003 r. do 15 października 2008 r. (tekst dostępny na stronie http://www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_3.php), który rząd polski niedawno przesłał do Komitetu Praw Człowieka ONZ, i z którego w zbliżających się miesiącach będzie rozliczany, w punkcie 261 Sprawozdania (dot. art. 26 Paktu) rząd stwierdza: „Po rozważeniu zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom Prokuratura Krajowa stanęła na stanowisku, iż zasadnym byłoby podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji art. 256 Kk oraz art. 257 Kk poprzez zagrożenie sankcją karną zachowań polegających na nawoływaniu do nienawiści lub nietolerancji wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej, a także na znieważeniu grupy osób lub osoby z powodu jej orientacji seksualnej. W sytuacji podjęcia prac nad nowelizacją Kk, Zalecenie nr 19 Komitetu Przeciwko Torturom w zakresie potrzeby wprowadzenia penalizacji „przestępstw z nienawiści (…) opartych na orientacji seksualnej” zostanie przedstawione gremium przygotowującemu nowelizację Kk oraz Kpk”.

Będę zobowiązana za wyjaśnienie, jakie jest ostateczne stanowisko Ministra Sprawiedliwości odnośnie proponowanych przez organizacje reprezentujące interesy osób LGBT (lesbijki, geje, osoby bi- i transpłciowe) oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich zmian w Kodeksie karnym.

Uprzejmie informuję, że kwestia ta została podniesiona w raporcie alternatywnym (shadow report), który kierowana przez mnie organizacja przesłała do Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Pragnę także zwrócić uwagę Pana Ministra na opublikowane w dniu 29 lipca 2009 br. stanowisko (issue paper) Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy, który w swoich rekomendacjach dla Krajów Członkowskich zalecił m.in. przyjęcie odpowiednich przepisów karnych odnoszących się do ochrony osób transpłciowych przed przestępstwami z nienawiści.

Mam głęboką nadzieję, że przytoczone w stanowisku Komisarza argumenty i zalecenia będą wzięte pod uwagę i jak najszybciej wdrożone do systemu prawa polskiego.

Z poważaniem,

Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu

Do wiadomości:
- Pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich;
- media.
edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1896 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj