Oświadczenia

Pismo MSWiA do Rzecznika Praw Obywatelskich - sprawa legitymacji


W odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do MSWiA w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych (http://fundacja.transfuzja.org/pl/artykuly/oswiadczenia_i_komentarze/list_rzecznika_praw_obywatelskich_do_mswia_w_sprawie_legitymacji_dla_osob.htm), Podsekretarz Stanu w MSWiA, Witold Drożdż, przesłał pismo następującej treści:

Warszawa, dnia 10 lipca 2009 rokuPan dr Janusz KOCHANOWSKI
Rzecznik Praw Obywatelskich

Panie Rzeczniku,
W nawiązaniu do pisma z dnia 19 czerwca 2009 roku (sygn. RPO-615323-I/09/MK) w sprawie postulatu wprowadzenia legitymacji dla osób transpłciowych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Współczesne systemy prawne posługują się dychotomicznym podziałem ludzi ze względu na płeć, tj. mężczyzn i kobiety, a z podziałem tym wiąże się szereg konsekwencji o znaczeniu fundamentalnym dla porządku prawnego. Prawo w tym względzie jest odbiciem ogólnego stanu świadomości społecznej, w której kanon takiego podziału został głęboko zinternalizowany i stanowi jedną z podstaw funkcjonowania społeczeństwa.
Należy zauważyć, iż jakkolwiek stworzenie osobom transpłciowym możliwości posługiwania się dwuimienną i dwuzdjęciową legitymacją w trakcie dokonywania czynności urzędowych, gwarantowałoby ochronę subiektywnych odczuć danej grupy ludzi, to jednak pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami identyfikacji człowieka, określonymi w przepisach prawa.
Podstawowymi dokumentami określającymi pochodzenie człowieka są akty stanu cywilnego, w których odnotowywane są dane osobowe człowieka, m.in. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć oraz dane rodziców. Ponieważ akt stanu cywilnego, jako dokument konstytutywny, ma wyłączną moc dowodową i w sposób najbardziej wierny odzwierciedla rzeczywistość - na jego podstawie wydawane są inne dokumenty urzędowe potwierdzające tożsamość.
Ustawodawstwo polskie, uznając wagę problemów towarzyszących osobom nieutożsamiającym się z własną płcią, stworzyło w ramach wzajemnie aprobowanego kompromisu między rzeczywistością medyczno - biologiczną a rzeczywistością prawną możliwość chirurgicznej i sądowej zmiany płci. W celu ułatwienia funkcjonowania w okresie jej trwania, wydawane jest stosowne zaświadczenie lekarskie, informujące o procesie zmiany płci i co się z tym wiąże - rozbieżnościach pomiędzy wizerunkiem a danymi osobowymi. Powyższe sprowadza się do uporządkowania spraw związanych z tożsamością osoby poprzez dokonanie zmiany tzw. płci metrykalnej z odnotowanej pierwotnie w księgach stanu cywilnego na nową. Zgodnie z linią orzeczniczą, kierownik urzędu stanu cywilnego wypełniając dyspozycję sądu, po dostarczeniu prawomocnego orzeczenia sądu, dokonuje w akcie urodzenia BMP-079-5384/09/AK stosownego wpisu w trybie art. 21 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) stanowiącego, że jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Zmiana płci powinna być odzwierciedlona w akcie urodzenia osoby, co następnie umożliwia zmianę imienia i nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).
Prawo nie przewiduje analogicznych rozwiązań dla osób, które mają poczucie przynależności do innej płci, a z różnych względów nie dokonują zmiany płci. Podkreślenia bowiem wymaga, że nie mogą obowiązywać regulacje podważające wiarygodność dokumentów stwierdzających konkretny stan rzeczy.
Posługiwanie się zaś legitymacją Fundacji Trans-fuzja sprowadzałoby się do niedozwolonego prawem tworzenia - w sposób dowolny i subiektywny - drugiej, równoległej tożsamości.
 Pragnę jednak dodać, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), zmiana wizerunku, tak jak zmiana innych danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, jest podstawą jego wymiany.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że poczucie przynależności do płci odmiennej nie może stać się kryterium identyfikacji osoby przez organy administracji publicznej.
Przedmiotowa opinia zbieżna jest z poglądem Osoby transseksualnej, która poddała się całej procedurze medyczno - prawnej zmiany płci. W e-mailu z dnia 23 czerwca 2009 roku, skierowanym zarówno do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Osoba ta nie zgodziła się z postulatami Fundacji Trans-fuzja twierdząc, że noszą one znamiona celowej dezinformacji i manipulacji faktami. Osoba ta wskazała szereg praktycznych kwestii z życia codziennego, mogących wywoływać zakłopotanie w kontaktach z osobami posługującymi się legitymacjami dwuimiennymi i dwuzdjęciowymi (poruszając kwestie korzystania z publicznych toalet, czy też sytuacje osadzania w celach więziennych).
Mając powyższe na uwadze pragnę poinformować, iż w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, brak jest uzasadnienia dla inicjatywy Fundacji Trans-fuzja.
Z poważaniem,
/
 MINISTER Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Witold Drożdż, Podsekretarz Stanu

edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1825 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj