Oświadczenia

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci


W związku z mnożeniem się pytań odnośnie alternatywy dla propozycji rządowych w kwestii korekty płci przedstawiamy projekty ustawy o uzgodnieniu płci złożony w Sejmie przez posłankę Annę Grodzką w maju 2012 roku.

(projekt)

Ustawa z dnia …
o uzgodnieniu płci

Uznając nadrzędną wartość godności i wolności każdej jednostki ludzkiej, jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości oraz obowiązek władzy publicznej zapewnienia każdemu równego korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, 
pragnąc zagwarantować każdemu skuteczną ochronę prawa do integralności cielesnej i psychicznej, poszanowania życia prywatnego i bezpieczeństwa osobistego,
uwzględniając współczesny stan wiedzy na temat tożsamości płciowej oraz ewolucję międzynarodowych standardów w zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowego określenia płci,
stanowi się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1   
Ustawa określa procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej. 

Art. 2   
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Nieodwracalnych interwencjach medycznych – rozumie się przez to podejmowanie inwazyjnych lub nieinwazyjnych działań medycznych, które trwale wpływają na zewnętrzne lub wewnętrzne cechy płciowe, a także powodują nieodwracalne zmiany w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią. 
2) Płci metrykalnej – rozumie się przez to płeć wpisaną do aktu urodzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1264).
3) Tożsamości płciowej – rozumie się przez to utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej. 
4) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę ubiegającą się o uzgodnienie płci.

Art. 3  
Ustawę stosuje się do osób, których płeć metrykalna różni się od ich tożsamości płciowej.

Rozdział 2
Postępowanie w sprawach o uzgodnienie płci

Art. 4  
1.  Sprawy o uzgodnienie płci należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.
2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o uzgodnienie płci, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.
3. Do postępowania z wniosku o uzgodnienie płci stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami przewidzianymi w niniejszej ustawie.

Art. 5 
1. Wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba, której tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 
1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) ma ukończone 18 lat albo ma ukończone 16 lat i wyraża jednoznaczną wolę dokonania uzgodnienia płci oraz posiada zgodę przedstawicieli ustawowych na uzgodnienie płci, a w przypadku jej braku – zgodę sądu opiekuńczego.
3) nie pozostaje w związku małżeńskim.
2. Wniosek o uzgodnienie płci powinien spełniać warunki przewidziane dla wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Do wniosku dołącza się również:
1) oświadczenie wnioskodawcy o tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej; 
2) orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalizacją w zakresie psychiatrii lub w zakresie seksuologii albo orzeczenie wydane przez jednego lekarza z taką specjalizacją i psychologa ze specjalizacją w zakresie seksuologii, stwierdzające utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej;
3. Sąd rozpoznający wniosek o uzgodnienie płci może poprzestać na oświadczeniu wnioskodawcy oraz orzeczeniach, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie budzą one wątpliwości.

Art. 6  
Wydanie  orzeczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2, a także postanowienia sądu o uzgodnieniu płci nie wymaga, aby wnioskodawca był uprzednio poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym, zmierzającym do korekty zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych, a także wprowadzenia zmian w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią.

Art. 7
1. Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek nieodwracalnych interwencji medycznych mających na celu korektę zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osób, które posiadają cechy charakterystyczne dla obu płci lub których płeć nie może być jednoznacznie określona na podstawie tych cech, bez ich zgody, chyba że jest to bezwzględnie konieczne dla ratowania ich życia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wyrazić zgodę na nieodwracalne interwencje medyczne po ukończeniu 13 roku życia. 

Rozdział 3
Skutki orzeczenia o uzgodnieniu płci

Art. 8   
1. Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci stanowi podstawę wydania nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska. 
2. Wydanie nowego aktu urodzenia na podstawie postanowienia sądu o uzgodnieniu płci nie narusza stosunków prawnych między wnioskodawcą i osobami trzecimi, w szczególności między wnioskodawcą i jego rodzicami, a także między wnioskodawcą i jego dziećmi urodzonymi przed uprawomocnieniem się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci.
3. Od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci wszystkie prawa i obowiązki zależne od przynależności do danej płci wynikają z płci określonej w tym postanowieniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 9  
1. Postanowienie sądu o uzgodnieniu płci nie wpływa na istniejące w momencie jego uprawomocnienia się uprawnienia ze stosunków ubezpieczeń społecznych.  
2. Jeżeli płeć stanowi istotne kryterium dla ustalenia warunków przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, kryterium to określa się na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o uzgodnieniu płci. Do ustalenia wymiaru tych świadczeń stosuje się podstawy obliczeń z okresu przed uprawomocnieniem się tego postanowienia. 

Art. 10
1. Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci stanowi podstawę wydania nowych dokumentów dotyczących wnioskodawcy, w tym świadectw i dyplomów potwierdzających ukończenie szkoły, studiów, kursów czy potwierdzających zdobycie określonych kwalifikacji oraz świadectw pracy, wydanych przez instytucje publiczne i prywatne przed uprawomocnieniem się tego postanowienia.   
2. Podstawą wydania nowych dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest także prawomocne postanowienie sądu wydane w postępowaniu o ustalenie płci w trybie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) lub w postępowaniu o sprostowanie aktu stanu cywilnego w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180) przed wejściem w życie niniejszej ustawy.
3.     Instytucje publiczne i prywatne, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane wydać nowe dokumenty bezpłatnie i niezwłocznie, z uwzględnieniem danych osobowych wnioskodawcy, takich jak imię, nazwisko oraz płeć, wynikających z nowego aktu urodzenia. 

Art. 11
Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci, w wyniku którego została dokonana zmiana imienia i nazwiska, instytucje publiczne i prywatne posiadające dane wnioskodawcy nie mogą bez jego zgody ujawniać płci metrykalnej lub imienia i nazwiska noszonych przed wydaniem postanowienia, chyba że wymaga tego szczególny interes publiczny lub interes prawny.

Art. 12
Osobom, o których mowa w art. 3 niniejszej ustawy, objętym ubezpieczeniem społecznym lub uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do funkcjonowania zgodnego z tożsamością płciową, na podstawie i zasadach obowiązujących w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 4
Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

Art. 13  
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553) dodaje się:
art. 156¹ w brzmieniu: 
„§ 1. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 156 § 1, kto dokonuje nieodwracalnych interwencji medycznych mających na celu korektę zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osoby określonej w Art. 7 Ustawy o uzgadnianiu płci  po ukończeniu przez nią 13 roku życia za jej zgodą."

Art. 14  
W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180) dodaje się art. 49¹ w brzmieniu:
„Art. 49¹. 
1. Na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o uzgodnieniu płci sporządza się nowy akt urodzenia osoby, której postanowienie dotyczy; w akcie tym wpisuje się imię i nazwisko zmienione zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414) oraz płeć zgodnie z postanowieniem sądu.
2. Po sporządzeniu nowego aktu urodzenia na  podstawie prawomocnego postanowienia sądu o uzgodnieniu płci wpisuje się do dotychczasowego aktu urodzenia wzmiankę dodatkową; dotychczasowy akt urodzenia tej osoby nie podlega ujawnieniu z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.
3. Z dotychczasowego aktu urodzenia wydaje się tylko odpis zupełny na wniosek osoby, której wydano nowy akt urodzenia dla celu potwierdzenia jej tożsamości oraz jej dzieci urodzonych przed uprawomocnieniem się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci dla celu potwierdzenia ich pochodzenia, oraz na wniosek sądu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba że zażąda tego sąd w związku ze sprawą, w której uzna to za konieczne.
4. Dziecko urodzone przed uprawomocnieniem się postanowienia o uzgodnienie płci swojego rodzica może żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia tej osoby, jeżeli wymagają tego ważne względy społeczne.
5. Postanowienie sądu wydane w postępowaniu o ustalenie płci w trybie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) lub w postępowaniu o sprostowanie aktu stanu cywilnego w trybie art. 31 niniejszej ustawy przed wejściem w życie ustawy o korekcie płci metrykalnej jest podstawą wydania nowego aktu urodzenia osoby, której to postanowienie dotyczy”.  

Art. 15 
W ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414): 
1) w art. 4 w ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:
„2a) na imię albo imiona oraz nazwisko zgodne z płcią określoną wskutek prawomocnego postanowienia sądu o uzgodnieniu płci”;
2) w art. 12 dodaje się przepis ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia nowego aktu urodzenia, na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o uzgodnieniu płci na wniosek osoby, której to postanowienie dotyczy”. 

Art. 16 
W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700) w art. 3 po pkt 5 dodaje się nowy pkt 5a w brzmieniu:
„5a) płci – rozumie się przez to także tożsamość płciową czyli utrwalone, intensywnie odczuwane doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie płci metrykalnej”.
 
Art. 17
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) w art. 15 ust. 2 dodaje się nowy pkt. 19 w brzmieniu: „Świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów adaptacyjnych, których celem jest dostosowanie płci do tożsamości płciowej

Art. 18 
Do postępowań sądowych o ustalenie płci wszczętych w trybie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3

Art. 19
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia
edzamieszczono: 2013.10.18

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2081 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj