Oświadczenia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014


Poniżej prezentujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014


§ 2 pkt 1 - Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych
Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 roku.

KRS: 0000309669
REGON: 020790802
NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa
Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Do czerwca 2014 roku zarząd działał w następującym składzie:
 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska - prezeska 
 • Wiktor Andrzej Dynarski - wiceprezes
 • Greta Marianna Puchała - wiceprezeska
 • Andrzej Stefan Rodys - członek zarządu

W 2014 r. nastąpiły następujące zmiany w zarządzie:
 • Wiktor Dynarski objął funkcję prezesa zarządu,
 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska objęła funkcję wiceprezeski zarządu,
 • Greta Marianna Puchała została została zastąpiona przez Piotra Huberta Pawlikowskiego na funkcji członka zarządu.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej;
 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;
 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;
 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych;
 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie;
 • promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;
 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień;
 • działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego;
 • organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją;
 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją;
 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;
 • wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:
 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;
 • spotkań dyskusyjnych;
 • comiesięcznych spotkań integracyjno-towarzyskich;
 • grup wsparcia dla osób transpłciowych;
 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;
 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;
 • udziału w debatach i konferencjach naukowych;
 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);
 • organizacji pomocy psychologicznej i prawnej dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją; 
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;
 • współpracy z Policją w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową;
 • współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgodniania płci metrykalnej.

§ 2 pkt 3 - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
§ 2 pkt 4 - W 2014 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:
 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2013;
 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013;
 • o zmianach w składzie zarządu;
 • o zmianie Statutu Fundacji;
 • w sprawie preferowanych imion i nazwisk;
 • o rzeczniku prasowym
 • o zmianach w składzie zarządu;

§ 2 pkt 5 - Fundacja uzyskała w 2014 r. następujące przychody:
 • z grantów - 210.020,54 zł
 • z darowizn od osób fizycznych 6.117,77 zł 
 • z 1% przekazanego podatku - 14.770,10 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1.000,00 zł.

§ 2 pkt 6 - Fundacja poniosła następujące koszty:
 • realizacja celów statutowych - 184.883,24 zł
 • administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) - 0,00 zł
 • pozostałe koszty operacyjne  - 15,00 zł
 • koszty finansowe - 25,36 zł

§ 2 pkt 7b - W roku 2014 fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.
§ 2 pkt 7c - Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d - W roku 2014 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 125.582,89 zł brutto.
§ 2 pkt 7e - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
§ 2 pkt 7f - Fundacja posiada konto w BRE banku. Na koniec roku 2014 kwota na koncie wynosiła 91.287,25 zł.
§ 2 pkt 7g - Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.
§ 2 pkt 7h - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
§ 2 pkt 7i - Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
§ 2 pkt 7j - Na koniec 2014 aktywa fundacji wynosiły 97.264,46 zł.
§ 2 pkt 8 - Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
§ 2 pkt 9 - Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 
01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

§ 3 - W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli. 

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2014 roku 

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA


Inicjatywy wspierające


W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje działalność mającą na celu wsparcie osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych) oraz innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.
Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób transseksualnych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich. 
Działania grupy warszawskiej oraz krakowskiej, a także pracę całego zespołu psychologicznego współfinansowano dzięki wsparciu Fundacji Mama Cash.
W ramach planu rozszerzania oferowanego wsparcia, Fundacja zamierza w 2015 roku skupić się na tworzeniu przestrzeni odpowiednich dla osób interpłciowych.


Skierowane do grup

Grupy wsparcia
W 2014 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup wsparcia dla osób transpłciowych w następujących miastach:
 1. Warszawa
 2. Kraków
 3. Szczecin
 4. Gdańsk
 5. Lublin
Dodatkowo Fundacja promowała również spotkania organizowane w Katowicach przez Stowarzyszenie Tęczówka (zgodnie z wyznaczonymi ramami współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami), a także wrocławskie spotkania odbywające się z inicjatywy osób prywatnych oraz grupę wsparcia dla osób transpłciowych Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

W ramach rozszerzania działalności Fundacja podjęła również rozmowy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem podobnych grup w Łodzi i Bielsku-Białej.

Inne formy spotkań
W Warszawie kontynuowano comiesięczne spotkania towarzyskie (Trans Wieczorki) organizowane we współpracy najpierw z klubem Le Garage, potem zaś z klubem Toro oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w siedzibie Fundacji.

19 grudnia zorganizowano w siedzibie Fundacji wieczorek lumpeksowy – darmową wymianę odzieży przeznaczoną dla osób transpłciowych i ich bliskich.

Organizacja pomogła również w promocji Plenerowego Trans Party oraz Wiosennego Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw transpłciowych prowadzonych od lat z inicjatywy osób prywatnych, a także objęła patronatem Feministyczną Akcję Letnią.

Skierowane do osób indywidualnych

Spotkania
W 2014 r. odbyło się kilkanaście spotkań indywidualnych z osobami transpłciowymi zainteresowanymi tematem tranzycji oraz innych kwestii związanych z uzgodnieniem płci, coming outem, opieką zdrowotną, a także sprawami rodzinnymi.

Pomoc psychologiczna
W 2014 roku Fundacja pozyskała Fundusze na częściowe finansowanie zespołu psychologicznego, w związku z czym praca grupy mogła się zintensyfikować. Zespół psychologiczny został rozszerzony, a jego praca usystematyzowana. Oprócz kontynuacji prowadzenia konsultacji psychologicznych w siedzibie Fundacji i użyczanym przez Biuro Poselskie Anny Grodzkiej lokalu biura poselskiego w Krakowie, a także pomocy internetowej ustanowiono standardy prowadzenia grup wsparcia w ramach działalności organizacji, jasną komunikację pomiędzy członkiniami zespołu oraz koordynatorką. Z całościowo oferowanej przez grupę psychologiczną pomocy skorzystało w 2014 roku około stu osób – zarówno osób transpłciowych, jak i ich bliskich.

Pomoc prawna
W kwietniu Zarząd rozpoczął pracę nad wznowieniem prac zespołu prawnego. Wspólnie z nowymi członkiniami – Pauliną Pilch, Karoliną Więckiewicz oraz Karoliną Brzezińską – ustalono zakres tematyczny prac grup, zmiany w regulaminie oraz strategię rozwoju pracy zespołu. Pomoc prawna została oficjalnie wznowiona w Fundacji w grudniu 2014 roku.

Coaching
Od kwietnia do końca roku w Fundacji odbywał się darmowy coaching zawodowy prowadzony przez firmę Angel Coach. Celem coachingu jest pomoc w zmianie swojej sytuacji na rynku pracy, odkrycie potencjału i uzmysłowienie posiadanych umiejętności. Z oferty coachingowej (dla każdej osoby 3 cotygodniowe spotkania) skorzystało ok. dziesięciu osób.

TransKARTA
Pod koniec roku wznowiono wydawanie dokumentów tymczasowych dla osób transpłciowych. Dokumenty te wydaje się za darmo, a Fundacja nie przechowuje danych osobowych osób wnioskujących o karty.

Wsparcie młodzieży
W 2014 w obszarze zainteresowań fundacji znalazła się sytuacja transpłciowej młodzieży, szczególnie problem społecznej tranzycji oraz funkcjonowania w szkole. W ramach poszukiwania wsparcia do organizacji zaczęły zgłaszać się osoby młode, poszukujące odpowiedzi na to, w jaki sposób rozmawiać ze swoimi rodzicami oraz pedagogami i rówieśnikami w szkołach. W okresie raportującym Fundacja udzieliła również pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych uczniów i uczennic.

Wsparcie osób przebywających w zakładach karnych
W ostatnim roku Fundacja zintensyfikowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowane jest zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowa z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych.

Działalność edukacyjna


W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.
Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.

Publikacje
Angielskojęzyczny raport o prawnym uzgodnieniu płci w Polsce – „Gender Recognition in Poland”, dostępny na stronie Fundacji,
W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział transAkcje czasopisma „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2016 roku.

Warsztaty
W 2014 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele. Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.

Warsztaty zorganizowane w 2014 r.:
 1. Podstawy transpłciowości oraz kontakt z osobami transpłciowymi w pracy policji – warsztaty dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 18 marca, 10 i 11 czerwca, 27 sierpnia,
 2. Warsztaty o transpłciowości dla trudnej młodzieży w Fundacji „Stacja” – 9 lipca,
 3. Warsztaty „Oswoić transpłciowość” w ramach spotkania organizowanego przez Amnesty International – 13 grudnia.

Wykłady i spotkania
W ramach działalności edukacyjnej Fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań warto wymienić:
 • Wykład dla studentów i studentek Akademii Pedagogiki Specjalnej – 6 marca,
 • Spotkanie z Fundacją Inna Przestrzeń w Krakowie – 7 marca,
 • Udział w wykładzie o transseksualnośći dla studentów studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – 15 marca,
 • Udział w debacie „Transseksualizm po polsku” – 9 maja,
 • Spotkanie z grupą studencką Stowarzyszenia Lambda Warszawa na temat transpłciowości – 17 czerwca,
 • Spotkanie w sprawie transpłciowości dla trudnej młodzieży w Warszawie – 4 lipca,
 • Spotkanie z polskimi aktywistami LGBT działającymi lokalnie w różnych miastach Polski w sprawie włączania osób transpłciowych do ich działań oraz funkcjonowania fundacji –  5 września
 • Prezentacja o transpłciowości na spotkaniu miłośników czasopisma „Fakty i Mity” – 13 września,
 • Szkolenie wolontariuszy i kadry organizującej Trans*Festiwal w Krakowie – 17–19 października,
 • Wykład w Fundacji „Feminoteka” – „Kobiecość w transpłciowych tożsamościach i doświadczeniach. Jak nie wykluczać w działaniach przeciwko wykluczeniu” – 22 października,
 • Udział w debacie Wiary i Tęczy „Transpłciowość w Kościele Katolickim” – 4 grudnia,
 • Prowadzenie i udział w debacie dot. transpłciowości podczas maratonu pisania listów Amnesty International – 13 grudnia.

Wystąpienia medialne
W 2014 roku Fundacja miała za sobą również kilka ważnych wystąpień medialnych w tym m.in.
 • Udział w programie Pytanie na Śniadanie, w którym jeden z segmentów poświęcono zagadnieniu potrzeb transpłciowych dzieci i tranzycji przed osiemnastym rokiem życia,
 • Kilka wystąpień w programie „Lepiej późno niż wcale”. Ze względu na przyjazny charakter rozgłośni TOK FM, postanowiono zawęzić współpracę oraz zapewnić widzialność/słyszalność transpłciowej tematyki w audycjach niebędących jedynie specyficznymi dla tematyki LGBT,
 • Nagranie dla stacji TVP2 podejmujące tematykę agresji wobec osób transpłciowych w polskim społeczeństwie.

Konferencje
 • Udział w konferencji studenckiej poświęconej ciału i panelu dotyczącym modyfikacji ciała w Krakowie – 7 marca,
 • Udział w konferencji „Inność Tolerancja Uprzedzenia” w Warszawie – 12 kwietnia,
 • Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Transgender Transdyscyplinarnie w Katowicach – 15–16 kwietnia,
 • Prezentacja na międzynarodowym seminarium naukowym „Trans-kulturowo. Osoby transpłciowe we współczesnej Europie” – 24 kwietnia,
 • Prezentacja na Konferencji „Sytuacja prawna pracownika transseksualnego” w Warszawie – 19 maja,
 • Udział w konferencji #sex #health #education z referatem o transpłciowości, edukacji seksualnej i prewencji infekcji przenoszonych drogą płciową – 22 maja,
 • Udział w konferencji projektu „Rodziny z Wyboru” – 30 września.

Konsultacje
W ostatnim roku Fundacja kilkakrotnie udzieliła konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Wśród podmiotów, które skorzystały z konsultacji wymienić można przede wszystkim:
 • Helsińską Fundacją Praw Człowieka,
 • Kampanię Przeciw Homofobii,
 • Stowarzyszenie „Akceptacja”.

Dodatkowo Fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej kadra i/lub Zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych.

Działania związane z kulturą


Wybory Miss Trans
14 czerwca w warszawskim klubie Galeria odbyła się kolejna edycja konkursu mającego na celu wyłonienie najpiękniejszej trans-Polki. W związku z coraz większym zainteresowaniem konkursem, Fundacja zamierza w kolejnym roku otworzyć go na różne osoby o ekspresji kobiecej, nie tylko transkobiety, a także zorganizować przedsięwzięcie w innej przestrzeni niż klub nocny.

Inne wydarzenia
 • Udział i prowadzenie stoiska Fundacji podczas festiwalu EroTrends w Warszawie – 17–18 maja,
 • Udział w Memorial AIDS Day w Warszawie – 18 maja,
 • Udział w Queer Biwaku – 17–19 lipca,
 • Udział w Gali Kampanii Przeciw Homofobii „Ramię w ramię po równość” – 11 września,
 • Współorganizacja (wraz z Kampanią Przeciw Homofobi i Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej) i udział w debacie o języku aktywizmu, działalności non-violence i aktywizmie zrównoważonym – 23 października,
 • Udział w panelu „Kobiety Nieheteronormatywne” organizowanego w Fundacji Feminoteka – 18 października,
 • Spotkanie z okazji Dnia Pamięci Osób Transpłciowych organizowane w siedzibie Fundacji – 20 listopada,
 • Udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International – 13 grudnia.

Rzecznictwo


Ustawa o uzgodnieniu płci
W 2014 roku Fundacja brała udział w pracach specjalnej podkomisji sejmowej powołanej w celu ustalenia spójnej wersji ustawy o uzgodnieniu płci. Prace podkomisji trwały cały rok, a Fundacja uczestniczyła w jej spotkaniach jako organizacja ekspercka, współpracowała z posłanką Anną Grodzką, inicjowała kolejne opinie prawne, a także równolegle prowadziła rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Zdrowia.

Badania
W 2014 roku Fundacja przeprowadziła badanie dotyczące doświadczeń osób transpłciowych w dostępie do usług związanych z opieką zdrowotna oraz zainicjowała projekt badania sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym, które zostanie zrealizowane w 2015 roku. 

W styczniu Zarządowi przedstawiono wyniki krótkiego badania mającego określić potrzeby osób transpłciowych w zakresie świadczonej pomocy oraz edukacji. Wyniki sugerowały konieczność organizacji warsztatów z zakresu świadomości własnych praw oraz pracy nad sobą. Choć nie udało się zrealizować specjalnego programu warsztatowego, zaznaczone potrzeby stały się wyznacznikiem tworzenia planu pracy zespołu psychologicznego oraz prawnego.

W 2014 roku Fundacja objęła również patronatem badanie rynku i środowiska pracy realizowanego przez Fundację LGBT Business Forum. Publikację wyników przewiduje się na połowę 2015 roku.

Dodatkowo organizacja zaproponowała tematy badań dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obejmujące różnorodne zagadnienia dot. trans- i interpłciowości, między innymi kwestię sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy, transpłciowej młodzieży w szkole oraz interpłciowych dzieci i kwestii ich integralności cielesnej.

Manifestacje
 • Udział w „Paradzie Równości” wraz z bannerem „Refundacja Teraz! Korekta płci po ludzku”
 • Udział w demonstracji pod Sejmem w sprawie związków partnerskich – 24 lipca,
 • Udział w akcji „napisz list do Jarosława Kaczyńskiego” zorganizowanej przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza – 7 września.

Konferencje i seminaria
 • Udział w konferencji „Gender, czyli ile diabłów mieści się na łebku szpilki” – 14 stycznia
 • Udział w wideokonferencji „Budowanie sojuszy i koalicji na rzecz praw mniejszości LGBT” zorganizowanej przez Ambasadę USA – 10 lutego,
 • Udział w konferencji „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia w regionach” zorganizowanej przez Kacelarię Prezesa Rady Ministrów – 10 kwietnia,
 • Udział w konferencji LGBT Business Forum „Równe prawa – równy związek” – 13 czerwca,
 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez ambasadę USA w Polsce – Coming Out in Professional Sports: Building LGBT Acceptance in the „Final Frontier” – 23 czerwca,
 • Udział w specjalnym spotkaniu dot. spraw LGBT zorganizowanym przez ambasadę USA w Polsce – 27 czerwca,
 • Udział w debacie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich „O dyskryminacji” – 2 października,
 • Udział w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania” – 28 października,
 • Udział w debacie Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego „Czy w rodzinie jest miejsce na równość?” – 28 października,
 • Udział w konferencji „Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych” współorganizowana przez INPRIS i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury – 28-29 października,
 • Udział w seminarium „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia” – 30 października,
 • Udział w debacie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Kto jest strażnikiem praw człowieka? Prawa człowieka w działalności organizacji międzynarodowych” – 6 listopada,
 • Udział w Forum Antydyskryminacyjnym Rzecznika Praw Obywatelskich – 9 grudnia,
 • Udział w debacie „CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO w realizacji zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet” – 17 grudnia,

Udział w koalicjach i komisjach
 • Kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans.
 • Kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.
 • Kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 • Kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz CEDAW
 • Rozpoczęcie współpracy z polską Policją oraz innymi organizacjami pozarządowymi w kwestii przestępstw motywowanych nienawiścią poprzez wstąpienie do Platformy Przeciw Nienawiści
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości.

Spotkania polityczne
 • Spotkanie prezeski Lalki Podobińskiej z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości  w sprawie strategii działania przy projekcie ustawy o uzgodnieniu płci – 21 stycznia,
 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania podsumowującym rok 2013 w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji – 29 stycznia
 • Udział w spotkaniu aktywistów i aktywistek LGBT z Ambasadorem USA w Polsce, Stephenem Mullem – 10 lutego
 • Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igorem Radziewiczem-Winnickim, Pełnomocniczką Rządu ds. Rownego Traktowania – Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i posłanką Anną Grodzką w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci oraz możliwości refundacji zabiegów adaptacyjnych dla osób transpłciowych – 12 lutego,
 • Zorganizowanie spotkania otwartego z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, Jerzym Ferenzem, w celu zapoznania szerszej publiczności z planami rządu dot. ustawy o uzgodnieniu płci – 11 marca,
 • Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Mirosławem Królikowskim oraz przedstawicielem ministerstwa Jerzym Ferencem w celu ustalenia granic możliwego kompromisu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 24 marca,
 • Spotkanie z posłanką Elżbietą Radziszewską i Jerzym Ferenzem w sprawie ustaleń przy pracy nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci – 7 kwietnia,
 • Konsultacje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka kolejnych uwag do założeń do rządowego projektu ustawy regulującej uzgodnienie płci – 14 kwietnia,
 • Spotkanie z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, Stanisławą Prządką, w sprawie powołania wspólnej podkomisji ds. ustawy o uzgodnieniu płci – 20 maja,
 • Spotkanie otwarte z posłem Robertem Biedroniem w Sejmie w sprawie ustawy o związkach partnerskich – 11 czerwca,
 • Spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Sptawiedliwości, Jerzym Ferenzem w sprawie poprawek Ministerstwa Sprawiedliwości do projektu poselskiego ustawy o uzgodnieniu płci – 30 czerwca,
 • Spotkanie z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafałem Grupińskim w sprawie pracy nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci – 22 lipca,
 • Spotkanie z Elżbietą Radziszewską w sprawie składu podkomisji specjalnej ds. ustawy o uzgodnieniu płci – 23 lipca,
 • Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Michałem Królikowskim oraz przedstawicielem ministerstwa, Jerzym Ferenzem oraz posłanką Anną Grodzką w celu ustalenia planu działań przy procedowaniu projektu ustawy o uzgodnieniu płci – 24 lipca,
 • Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igorem Radziewiczem-Winnickim w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 3 listopada,
 • Spotkanie z dr Szarras-Czapnik w sprawie interpłciowości i zmian prawnych służących osobom z zaburzeniem różnicowania płci – 5 listopada,
 • Spotkanie z posłanką Anną Grodzką w celu ustalenia spójnej strategii dalszej pracy nad ustawą o uzgodnieniu płci – 14 listopada,
 • Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące tematyki potrzeb osób nieheteroseksualnych – 20 listopada,
 • Spotkanie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie planowanego badania sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy – 19 grudnia,
 • Spotkanie w Biurze Legislacyjnym Sejmu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci – 29 grudnia.

Prace Komisji Sejmowych
 • Udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego powołano Podkomisję nadzwyczajną ds. poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci,
 • Udział w posiedzeniu Podkomisji Specjalnej ds. Ustawy o Uzgodnieniu Płci – 5 listopada.

Korespondencja z przedstawicielami władz, komentarze i oświadczenia
 • Przesłanie uwag Fundacji do rządowych założeń ustawy o uzgodnieniu płci ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka – 17 marca,
 • Opublikowanie oświadczenia z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych – 31 marca,
 • Przesłanie kolejnych uwag Fundacji do rządowych założeń ustawy o uzgodnieniu płci ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka – 2 kwietnia,
 • Przesłanie pisma do marszałkini Ewy Kopacz w sprawie przyśpieszenia procesu legislacyjnego ustawy o uzgodnieniu płci – 30 maja,
 • Wystosowanie listu do przewodniczącego partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego listu w zapoznającego z podstawowymi pojęciami dot. transpłciowości oraz publikacjami podejmującymi tematykę,
 • Opublikowanie oświadczenia w związku z Miedzynarodowym Dniem na rzecz Depatologizacji Transpłciowości – 18 października.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA


Konferencje i seminaria
 • Uczestnictwo w tygodniowych warsztatach artystycznych space/ID w Bolonii – 21–28 kwietnia,
 • Udział w szkoleniu z zakresu finansów, administrowania funduszami i prowadzenia dokumentacji organizowanym przez ILGA-Europe w Budapeszcie – 28–29 kwietnia,
 • Udział w V Europejskiej Transpłciowej Radzie – największym międzynarodowym zlocie transpłciowych organizacji krajów członkowskich Rady Europy – 1–3 maja,
 • Udział w seminarium Rady Europy dot. przeciwdziałania zbrodni z nienawiści i mowy nienawiści oraz współprowadzony warsztatów o dostępnych narzędziach pracy i walki z mową nienawiści w internecie – 15–17 maja,
 • Udział w konferencji „Transgender Bodies of Law” w Pradze oraz prezentacja wyników badania dot. sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce – 30 maja,
 • Udział w dorocznej konferencji Trans* Health Conference w Filadelfii i prowadzenie warsztatów (wraz ze słowacką TransFúzią) o wpływie zmian kasyfikacji transseksualności na tożsamości osób transpłciowych – 12–14 czerwca,
 • Udział w spotkaniu projektu QUPiD, skupionego na problematyce różnorodności w ruchu LGBTQI – 2–5 lipca,
 • Udział w spotkaniu koalicji równościowych z regiony Europy Wschodniej „United for Equality. Advancing a Rights-based Approach to Policy Making” – 2–4 października
 • Udział w corocznej konferencji organizacji członkowskich ILGA-Europe w Rydze – 8–12 października,
 • Uczestnictwo w 59. sesji Komitetu CEDAW w Genewie – 18–22 października,
 • Prezentacja sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce podczas festiwalu „Tous les genres” w Brukseli – 20 listopada,
 • Udział w seminarium dot. zbrodni z nienawiści, jej przeciwdziałaniu oraz współpracy z organami ścigania w Brukseli – 10–11 grudnia,
 • Udział w pierwszym spotkaniu Koalicji V4 zrzeszającej transorganizacje z Czech, Polski, Słowacji i Węgier – 12 grudnia.

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych
 • Wiktor Dynarski kontynuował kadencję współprzewodniczącego organizacji Transgender Europe do maja 2014 roku, kiedy to wygasł jego mandat,
 • Zawiązanie wraz ze słowacką TransFúzią, czeską TransFusion oraz węgierską TransVanillą koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim oraz zainicjowanie cokwartalnych spotkań projektowych,
 • Udział w delegacji International Gay and Lesbian Human Rights Commission do ambasadorów państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych – 5–10 grudnia.

Raporty
 • W 2014 r. w ramach współpracy z Koalicją KARAT Fundacja stworzyła nową wersję raportu dotyczącego sytuacji osób trans- i interpłciowych w odniesieniu do Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW),
 • sporządzenie raportu z sytuacji osób transpłciowych w Polsce dla Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI).

Korespondencja
Wystosowanie do Okrągłego Stołu Międzynarodowej Organizacji na rzecz Młodzieży LGBTI IGLYO ws. płci opinii na temat istotności wspólnego działania organizacji feministycznych i transpłciowych

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI


Zmiany w strukturze Zarządu i Rady Fundacji
W 2014 roku zmienił się skład Zarządu organizacji – na miejsce urlopowanej dotychczas Grety Puchały powołany został Piotr Pawlikowski, Wiktor Dynarski objął stanowisko osoby prezesującej, a Stanisława Fedorowicz-Podobińska – stanowisko wiceprezeski.

Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym organizacji
W 2014 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny mający na celu ustalenie, w jaki sposób usprawnić działania Fundacji w kontekście komunikacji, wspólnej pracy zmiany dotyczyły przede wszystkim stworzeniem odpowiedniej struktury organizacyjnej wraz z opisem stanowisk oraz dokładnym określeniem obowiązków z nimi związanych. Wprowadzono również cykliczne spotkania kadry (co 2 tygodnie), Zarządu (raz w miesiącu), a także system raportowania, pomagający śledzić przesyłanie informacji w ramach pracy organizacji.

Budowanie marki organizacji
W 2014 roku rozpoczęły się również prace nad wizerunkiem Fundacji. Zintensyfikowano działania na portalach społecznościowych, szczególnie na Facebooku. Podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia specjalnych zasad komunikacji i aktywności online, a także o stworzeniu nowej strony internetowej, nad którą prace powinny zakończyć się w ostatnim kwartale 2015 roku.

Postanowiono również o budowanie tożsamości wewnątrzorganizacyjnej, szczególnie w przypadku wolontariuszy. Hasło „Każdy ma prawo być sobą” postanowiono uczynić głównym mottem i wyszczególnić je na każdym gadżecie organizacji oraz w produkowanych materiałach.

Zorganizowano również jedno spotkanie integracyjne dla wolontariuszy oraz postanowiono organizować więcej podobnych wydarzeń w przyszłości, szczególnie takich mających na celu promować poczucie przynależności, wspólne działania oraz spotkań podnoszących kompetencje wolontariuszy w różnych obszarach.

Dodatkowo postanowiono o organizowaniu cyklicznych spotkań wolontariatu w siedzibie Fundacji, aby pracować nad współpracą oraz informować wolontariat o kolejnych działaniach Fundacji oraz jej potrzebach.

Siedziba
W 2014 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem czytelni w Fundacji Trans-Fuzja. Sfinalizowanie prac nad katalogiem bibliotecznym oraz uruchomienie dyżurów bibliotecznych przewiduje się na ostatni kwartał 2015 roku.

Szkolenia wewnętrzne
W 2014 roku kadra Fundacji uczestniczyła w dwóch ważnych kursach:

 • szkoleniu z zakresu finansów, administrowania funduszami i prowadzenia dokumentacji organizowanym przez ILGA-Europe w Budapeszcie – 28–29 kwietnia,
 • „Akademii Testów Dyskryminacyjnych” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dzięki czemu organizacja zyskała kompetencje w zakresie alternatywnego do poszukiwania case studies sposobu dokumentacji problemów uprzedzeń i wynikającego z nich braku dostępu do dóbr i usług – kurs rozpoczął się w listopadzie 2014, przewidywana data zakończenia to kwiecień 2015 roku.

Granty
W 2014 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność w wysokości 210 020,54 zł z następujących grantów:
 • 22 083,83 zł stanowiących 90% środków pochodzących z Documentation and Advocacy Fund ILGA-Europe na projekt finansujący badanie doświadczeń osób transpłciowych w dostępie do opieki zdrowotnej,
 • 172,46 zł stanowiące resztę z zorganizowanej w 2013 roku konferencji wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Radą Europy,
 • 80 316,00 zł pierwszej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności insytucjonalnej oraz dział trans-akcje czasopisma replika. Środki pochodzą z fundacji Mama Cash.
 • 107 448,25 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki pochodzą z Open Society Foundations.

Alternatywny fundraising
W 2014 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała akcję crowdfundingową (zbieranie pieniędzy za pomocą specjalnego portalu, w zamian za różne upominki) poprzez portal indiegogo w celu zebrania pieniędzy na spot promujący Fundację w ramach akcji 1%. Z zakładanych 1000€ zebrano 345€ (1 207,56 zł), co pomogło sfinansować wynagrodzenie głównego realizatora filmu. Spot jest dostępny na kanale YouTube Fundacji pod nazwą „Czym jest płeć?”.

W ramach poszukiwania nowych sposób pozyskiwania funduszy, organizacja będzie próbować dalszych sił w crowdfundingu, a także skupi się na pozyskiwaniu indywidualnych darowizn, aby rozszerzyć katalog możliwości finansowania i nie polegać li i jedynie na funduszach pozyskiwanych z grantów.

Inne wpływy
W ramach akcji 1 proc. w 2014 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze zarówno na działalność statutową, jak i na pomoc inicjatywie Miłość Nie Wyklucza oraz pomoc Koalicji KARAT w pracy nad wsparciem ruchów feministycznych w Kirgistanie. 

W 2014 r. odnotowano poza tym 2 821 zł darowizny od osób prywatnych oraz jedną wpłatę 20,00 zł na transKARTĘ.
edzamieszczono: 2015.07.13

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.217 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj