Oświadczenia

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji LGBTQ, Toruń, 8-10 czerwca 2012 r.


W dniach 8-10 czerwca 2012 roku w Toruniu odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ poświęcone omówieniu możliwości oraz warunków i zasad współpracy pomiędzy ww. organizacjami. Fundację Trans-Fuzja reprezentowali Marcin (Warszawa) i Joanna (Toruń)

Piątek 8 czerwca poświęcony był na przyjazd uczestników konferencji, ich zakwaterowanie oraz na nieoficjalną imprezę integracyjną w jednym z lokali na toruńskiej Starówce. W tej ostatniej delegacja Fundacji Trans-Fuzja uczestniczyła jedynie przez krótki czas na samym początku, co wynikało z ograniczeń kondycyjno-finansowych delegatów.

Właściwe obrady rozpoczęły się w sobotę 9 czerwca około godziny 10:30, w sali konferencyjnej Dworu Mieszczańskiego (Toruń, ul. Podmurna 4/6). Po oficjalnym otwarciu spotkania miało miejsce krótkie przedstawienie się delegatów oraz skrótowe omówienie specyfiki reprezentowanych organizacji. W spotkaniu wzięły udział, poza Fundacją Trans-Fuzja, następujące organizacje (wymienione według kolejności zajmowanych miejsc przy stole konferencyjnym):

- Fabryka Równości, Łódź, reprezentant: Damian Graczyk;
- Grupa IRIS, Białystok, reprezentant: Ernest Grecki;
- Wolontariat Równości, Warszawa, reprezentant: Łukasz Pałucki;
- Lambda Zielona Góra, reprezentant: Remigiusz Grześkiewicz;
- Lambda Warszawa, reprezentantka: Yga Kostrzewa;
- Lambda Bydgoszcz, reprezentant: Dariusz Kędzierski;
- Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Toruń, reprezentantki: Pi ..., Karolina Orcholska;
- Fundacja Autonomia, Kraków, reprezentantka: Magda Korona;
- Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice, reprezentant: Grzegorz ...;
- Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, Warszawa, reprezentanci: Robert Łukasik, Paweł ... ;
- Fundacja Kultura dla Tolerancji, Kraków, reprezentant: Mieszko Hajkowski;
- Stowarzyszenie Otwarte Forum (SOFA), Warszawa, reprezentantka Uschi Pawlik;
- Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, reprezentant Lech Uliasz;

Moderatorką spotkania była Justyna Stypaniak (Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności).

W pierwszej części obrad poruszony został temat postanowień poprzednich Ogólnopolskich Spotkań, przede wszystkim na ile podjęte wówczas uchwały zostały zrealizowane, a jeśli nie, to dlaczego i jakie z tego można wyciągnąć wnioski, aby uniknąć powtarzania wcześniejszych błędów. Następnie przedstawiciel Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, Robert, podniósł kwestię dramatycznego w ostatnim okresie wzrostu ilości zakażeń wirusem HIV wśród młodych gejów i znaczenia, jakie ma ten fakt dla przyszłości środowiska LGBTQ. W dalszej kolejności wysunięta została idea powołania wspólnej platformy komunikacyjnej do koordynacji wspólnych działań, wymiany know-how, wzajemnej pomocy itd. Temat ten był przedmiotem dyskusji w późniejszej części obrad. Następnie delegat Trans-Fuzji, Marcin, zauważył, że bardzo często w działalności, publikacjach, a nawet rozmowach działaczy organizacji LGBTQ często pomija się osoby przynależące do litery „T” i zaapelował o bardziej adekwatne do potrzeb uwzględnianie osób transpłciowych w zagadnieniach dotyczących m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych czy kulturowych.

Następny etap obrad poświęcony był omówieniu głównych zainteresowań (z punktu widzenia współpracy z innymi organizacjami), potrzeb i możliwości poszczególnych organizacji. 

Trans-Fuzja
Możliwości: działalność dla osób trans na gruncie lokalnym i międzynarodowym, pomocowa, edukacyjna i polityczna. Trenerzy.
Potrzeby: pomoc prawna, organizacja telefonu zaufania, pozyskiwanie grantów.

Fabryka Równości
Zainteresowania: organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych (warsztaty), raczej regionalnie.
Potrzeby: osoby z doświadczeniem edukacyjnym i eksperckim.

Grupa Iris
Potrzeby: know-how dotyczące tworzenia organizacji, poszerzanie wiedzy dot. zagadnień LGBTQ.

Wolontariat Równości
Cel: dotarcie do jak najszerszych kręgów środowiska, w dużej mierze związane z organizowaniem przez tę organizację Parad Równości, rozwinięcie Parady w imprezę prawdziwie masową (ze zwiększeniem liczby uczestników o rząd wielkości jako cel długofalowy); otwarcie na inicjatywy zewnętrzne i zaproszenie innych organizacji do włączenia się w organizację parady.
Możliwości: gotowość włączenia się w działania na rzecz walki z epidemią HIV w obliczu pogłębiającego się kryzysu systemu opieki zdrowotnej związanego z prowadzonym przez rząd Platformy Obywatelskiej faktycznym demontażem publicznej służby zdrowia.
Reprezentant tej organizacji podniósł kwestię przydatności prowadzenia pogłębionej dyskusji na temat strategii działań (tak wspólnych jak i indywidualnych) organizacji LGBTQ.

Lambda Zielona Góra
Potrzeby, trudności: brak ekspertów i wysoka fluktuacja kadr i wolontariuszy, wywodzących się niemal w całości ze środowisk studenckich, potrzeba pozyskania prawników itp. specjalistów.
Możliwości: mocne wsparcie psychologiczne, łatwość z uzyskaniem go od dr. Izdebskiego LUB Towarzystwa Rozwoju Rodziny (ale nie z obu tych stron jednocześnie z powodu ich wzajemnego skonfliktowania).

Lambda Warszawa
Problemy: pozyskiwanie wolontariuszy i środków finansowych związane ze względnie dużym nasyceniem organizacji LGBTQ na gruncie warszawskim, brak prawnika;
Możliwości: doświadczenie w kwestiach organizacyjnych i przekazywanie informacji, organizacja telefonu zaufania, doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy.

Lambda Bydgoszcz
Problemy: braki kadrowe, potrzeba know-how (organizacja szkoleń i warsztatów) oraz kwestie finansowe;
Możliwości: organizacja warsztatów, przejazdu itd. – brakuje im tylko trenera.
Zainteresowania i potrzeby: gotowość do współpracy poza najbliższą okolicą (określane ogólnie jako "chęć i entuzjazm”, a szczegółowo jako niesienie transparentów, pokazanie twarzy, kontakty). Wyrażenie potrzeby skomunikowania się z innymi organizacjami w kwestii ekspertów, sugestia utworzenia bazy ekspertów współpracujących z ogranizacjami LGBTQ.

Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
Problemy: braki kadrowe i słabość ilościowa lokalnego środowiska LGBTQ, do którego mają być skierowane działania organizacji. Mają co zrobić, ale nie mają dla kogo.
Możliwości: pomoc prawna, podwyższanie frekwencji, prawie przetłumaczony serial Transgeneration.

Fundacja Autonomia
Możliwości: zorganizowana grupa trenerek dot. gender, dyskryminacji, równości itp. oraz baza teoretyczna, bezpłatny podręcznik, filmoteka (z możliwością zorganizowania warsztatów na tej bazie), wsparcie organizacyjne (matronat nad programem antydyskryminacyjnym "Bez Uprzedzeń"), kursy samoobrony dla kobiet1;
Potrzeby: współpraca na konkretnych obszarach, definiowanych na bieżąco, w związku z konkretnymi projektami. Autonomię interesują działania ukierunkowane na jasno zdefiniowany cel.

Stowarzyszenie Tęczówka
Zainteresowania i możliwości: pomoc dla osób LGBTQ (kwestie zdrowotne, pomoc psychologiczna), edukacja, relatywnie silny skład osobowy, w tym osoby trans (organizowanie m.in. lokalnego Trans-Party);
Potrzeby: kwestie finansowe, wymiana usług (np. ulotki), dostęp do ekspertów itp.

Pozytywni w Tęczy
Możliwości: bogate doświadczenie z zakresu tematyki HIV/AIDS, liczna kadra ekspertów (15 osób) i trenerów (pod warunkiem przynajmniej zwrotu kosztów podróży), oferują lokal o powierzchni 115 m2 na warszawskiej Pradze (mają pięć pomieszczeń, w tym salę konferencyjną), pomoc z zakresu materiałów informacyjnych (duży zapas ulotek dot. HIV/AIDS, profilaktyki zdrowotnej itd., które są chętni wysłać pod wskazany adres w zamian za zwrot kosztów wysyłki; w Warszawie to nie byłby problem).
Potrzeby: wsparcie ze strony innych organizacji na gruncie internetowym (m.in. Facebook) związane z realizowanymi inicjatywami, m.in. akcją "Nie mam nic do ukrycia" dot. profilaktyki i badań chorób przenoszonych drogą płciową, w prowadzeniu obchodów Dnia Pamięci AIDS i Dnia Pamięci o Ofiarach AIDS. Zorganizowali nowy punkt konsultacyjno-diagnostyczny na Pradze i chcą, aby był on postrzegany w środowisku jako homoprzyjazny2, zwłaszcza że jego istnienie przez najbliższe trzy lata jest zagwarantowane. Nie mogą natomiast zaoferować prezerwatyw.
Zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym realizowanym ze środków FIO w postaci 80. godzinnego kursu (5 zjazdów w ciągu 4 miesięcy) za zwrotem kosztów dojazdu, zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem (pod warunkiem min. 80% frekwencji) dotyczącego m.in. kwestii organizacyjnych, pozyskiwania funduszy, współpracy z mediami i kreowania wizerunku a także pracy w dziedzinie HIV/AIDS i uzależnień. Szkolenie poprowadzą eksperci. Nabór prowadzony będzie w okresie lipiec-sierpień, sam zaś kurs na jesieni 2012 roku.

Kultura dla Tolerancji
Potrzeby: rozwinięcie idei platformy komunikacyjnej szczególnie w kierunku know-how i współpracy technicznej (dostęp do grafików itd.).
Problemy: kadry i finanse.
Możliwości: know-how, dostęp do ekspertów z dziedzin humanistycznych, społecznych i kulturalnych. Jako jedna z nielicznych organizacji zawsze wysyłają informację do prasy.
Reprezentant tej organizacji sformułował prośbę o ewentualną pomoc związaną z pomysłem na festiwal poświęcony tematyce trans. Istotną kwestią byłoby pozyskanie niezbędnych środków finansowych, co do których miał on nadzieję, że mogłyby być one uzyskane ze źródeł zagranicznych. Delegaci Trans-Fuzji skierowali go do wiceprezesa ds. współpracy z zagranicą Wiktora Dynarskiego.

Stowarzyszenie Otwarte Forum
Potrzeby i problemy: infrastruktura do organizacji imprez, problemy kadrowe.
Możliwości: oferują specjalistów z dziedzin społeczno-kulturowych (historia LGBT), a także możliwość zamieszczenia informacji na homiki.pl na temat każdego wydarzenia, imprezy, inicjatywy itd. Chcieliby, aby przepływ informacji był bardziej sformalizowany.

Kampania Przeciw Homofobii
Aktualnie organizacja ta zmieniła model działania ze zrzeszenia lokalnych struktur LGBTQ na rzecz organizacji eksperckiej, skupiającej się na działalności lobbingowo-prawnej i monitoringu. Posiadają kadrę trenerską (głównie z zakresu zwalczania dyskryminacji) i prawników. Potrzebują informacji lokalnych mogących służyć do wspólnego reagowania na przypadki homofobii, łamania praw osób LGBTQ itd. i proszą o przekazywanie im informacji o incydentach z całej Polski.
Przygotowują projekt (zaplanowany na lipiec) skierowany do rodzin osób LGBT w postaci warsztatów.

W godzinach 13:30 - 15:00 miała miejsce przerwa obiadowa. Po wznowieniu obrad puszczona została lista (papierowa) na której delegaci wpisywali swe dane kontaktowe, które następnie zostaną drogą mailową przekazane uczestnikom. Ze względu na brak szczegółowych wytycznych w tej kwestii delegaci Trans-Fuzji czasowo podali swe prywatne maile, z założeniem, że docelowo zainteresowana osoba z zarządu Fundacji Trans-Fuzja dołączy do grupy w ich miejsce.
Następnie podjęta została dyskusja dotycząca forum (platformy) wymiany informacji pomiędzy organizacjami LGBTQ. Rozważano do jakich celów tego rodzaju forum mogłoby służyć w wymiarze praktycznym, a także co jest możliwe do uzyskania w ramach istniejących ograniczeń finansowych i technicznych (związanych z wolą uniknięcia nadmiernego skomplikowania planowanego portalu). Uzgodniono przyjęcie podziału platformy (jak potocznie określano w trakcie dyskusji planowany portal) na część otwartą, ogólnodostępną dla użytkowników zewnętrznych, oraz zamkniętą, dostępną jedynie dla uprawnionych użytkowników instytucjonalnych, reprezentujących konkretne organizacje LGBTQ. 

Część otwarta ma zawierać:
- kalendarz imprez (wypełniany we własnym zakresie przez uprawnionych reprezentantów poszczególnych organizacji i zawierający odnośniki do bardziej szczegółowych informacji);
- dział wiadomości (dotyczący reagowania na wydarzenia "zewnętrzne", np. z dziedziny polityki)
- baza organizacji i kontakt (spis i podstawowe wiadomości kontaktowe, na bieżąco aktualizowane).

Część zamknięta ma zawierać:
- forum (do zgłaszania potrzeb i inicjatyw, które miałyby być realizowane wspólnie);
- bazy danych (aktywistów, specjalistów LGBTQ-friendly i ekspertów).

W dalszej części przewiduje się możliwość rozszerzenia bazy danych (w części zamkniętej) o ogólne informacje z zakresu know-how, materiały multimedialne itd.

Realizacji skryptu platformy podjął się Wolontariat Równości. Jeszcze w trakcie zajęć pozyskana została domena: LGBTQ.pl a w późniejszym terminie przedstawiony zostanie prototypowa wersja portalu rozesłana do akceptacji (lub wyrażenia uwag) na maile delegatów (w przypadku Trans-Fuzji, czasowo prywatne maile reprezentantów). Opłata za hosting czy domenę będzie opłacana składką, przy czym jej konkretna wysokość i tryb opłacania zostaną ustalone w późniejszym czasie (według wstępnych szacunków powinno się to zamknąć kwotą 100-200 złotych rocznie, co podzielone - na razie - na około tuzin organizacji nie powinno być kłaść się zbytnim brzemieniem finansowym; aktualnie hosting jest bezpłatny3). Do udziału w platformie zaproszone też zostaną organizacje i grupy nieformalne, które z różnych względów nie uczestniczyły w III Ogólnopolskim Spotkaniu, ale które zajmują się odnośną tematyką i co do których delegaci wyrażają przekonanie, że są to odpowiedzialne formacje, nie mające charakteru sezonowego.

W powiązaniu z platformą utworzona została lista mailingowa google groups "Forum polskich organizacji LGBTQ" (forumlgbtq), której moderowania podjęła się Yga Kostrzewa (Lambda Warszawa). Aktualnie maile aktywacyjne zostały skierowane na prywatne maile niżej podpisanych, w związku z czym zwracają się oni do Zarządu Fundacji o wyznaczenie osoby, która w stosownym czasie obejmie obowiązki reprezentanta/ki Fundacji w tym zakresie.

Po dokonaniu zasadniczych ustaleń dotyczących internetowej platformy komunikacji między organizacjami LGBTQ, dyskusja została przeniesiona na inne kwestie będące obszarem wspólnych zainteresowań organizacji uczestniczących w spotkaniu.

Pierwszym poruszonym zagadnieniem była kwestia dramatycznej dynamiki wzrostu zakażeń wirusem HIV w środowisku LGBTQ, przede wszystkim wśród gejów w wieku ok. 18-30 lat. Podnoszący ten temat reprezentant Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy wskazał na potrzebę przyjęcia przez organizacje LGBTQ wspólnego stanowiska, m.in. związanego z wprowadzaniem limitów urzędowych wysokości finansowania terapii retrowirusowej do 3500 złotych miesięcznie na osobę, co stanowi praktyczne dolną granicę rzeczywistych kosztów (przy czym należy zauważyć, że jest to oddzielny program Ministerstwa Zdrowia, szczęśliwie wyłączony spod jurysdykcji Narodowego Funduszu Zdrowia), które w obliczu spodziewanych cięć budżetowych będzie najprawdopodobniej oznaczać, że duża część potrzebujących nie zostanie objęta terapią. Wyrażona została prośba o szerokie włączenie się organizacji LGBTQ do działania w tej sprawie oraz sugestia powołania grupy roboczej zajmującej się tą materią. Wysunięto propozycję wystosowania wspólnego listu organizacji LGBTQ do Ministra Zdrowia w sprawie terapii przeciwko wirusowi HIV. Projekt tego listu ma zostać przygotowany przez Roberta Łukasika i rozesłany za pośrednictwem nowopowstałej listy (lub platformy, w zależności od okoliczności). W ramach listy/platformy ma się uformować grupa robocza ds. HIV/AIDS dla zainteresowanych współpracą przedstawicieli organizacji LGBTQ. Warto, by w grupie znalazła osoba z Trans-Fuzji, by dopilnować obecności kwestii "T".

Kolejną podniesioną (przez Łukasza Pałuckiego z Wolontariatu Równości) kwestią była zmiana ustawy o zgromadzeniach publicznych. W obecnym kształcie, będącym - paradoksalnie - zdobyczą organizacji LGBTQ z okresu, gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, stanowi ona, że kolejność składania wniosków o organizację zgromadzenia publicznego do władz miejskich nie może stanowić podstawy do ustalenia ich hierarchii ważności (tzn. stwierdzenia, że najwcześniej zgłoszone zgromadzenie ma pierwszeństwo przed zgłoszonymi później). W rezultacie tej wykładni, podczas organizowania tegorocznej Parady Równości, pierwotna trasa (spod gmachu Sejmu) została z trzech stron "zablokowana" przez (zgłoszone później) kontrmanifestacje, a droga w czwartym kierunku prowadziła prosto na stadion Legii Warszawa, gdzie wkrótce po rozpoczęciu Parady zaczął się mecz. Podkreślono, że skoro organizacje prawicowo-nacjonalistyczne "nauczyły się" już metod blokowania wystąpień organizacji LGBTQ, będą w stanie robić to odtąd w każdym mieście w Polsce. Z tego względu zmiana ustawy o zgromadzeniach publicznych w kierunku wprowadzenia zasady kolejności zgłoszeń służyłaby uniemożliwieniu zaistnienia tego rodzaju sytuacji. Trudnością w realizacji tego zamysłu jest traktowanie istniejącej ustawy jako swoistego "świętego prawa" przez część organizacji LGBTQ, a także (a może przede wszystkim) przez posła Roberta Biedronia.

Reprezentantka Fundacji Autonomia poruszyła kwestię ważności dla wszystkich organizacji LGBTQ szkoleń antydyskryminacyjnych.

W dalszej kolejności poruszona została kwestia związków partnerskich: obu projektów ustaw już znajdujących się w Sejmie oraz projektu przygotowywanego przez Platformę Obywatelską. Wysunięty został pomysł kampanii polegającej na wysyłaniu do posłów pism (ewentualnie osobistych odwiedzinach przedstawicieli organizacji LGBTQ z kamerami), przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, w których pytanoby ich czy są za czy przeciw ustawie o związkach partnerskich i jeśli przeciw to dlaczego. Ponadto wyrażono potrzebę skierowania do marszałek Sejmu pisma w sprawie przyspieszenia (a właściwie: zaprzestaniu opóźniania) procedowania prac nad ustawą. Zaproponowano dalsze przedyskutowanie tej sprawy na liście mailowej i ewentualne powołanie grupy roboczej.

W związku z dyskusją o ustawie o związkach partnerskich, delegat Trans-Fuzji (Marcin) wysunął sugestię o powiązaniu z lobbingiem na rzecz tej ustawy także lobbingu w sprawie projektu ustawy o określaniu płci. Łukasz Pałucki (Wolontariat Równości) wysunął pomysł - do wykorzystania przez Trans-Fuzję - przygotowania bardzo obrazowego materiału do rozpropagowania (np. w postaci filmu na YouTube) mającego służyć lobbingowi na rzecz ustawy o określeniu płci. Z kolei Marcin zaapelował też o pilnowanie stosowania w publikacjach czy wypowiedziach przedstawicieli organizacji LGBTQ terminu "transpłciowość" i "tożsamość płciowa" i nie mylenie ich, odpowiednio, z węższymi terminami takimi jak np. "transseksualizm" czy o nieco odmiennej specyfice jak "płeć".
Obrady w dniu 9 czerwca 2012 r. zostały zakończone krótko po godzinie 19:00. Następnie większość uczestników obrad przystąpiła do pogłębiania integracji w jednym z toruńskich klubów, przy czym - podobnie jak dzień wcześniej - niżej podpisani, skądinąd z tych samych względów, nie uczestniczyli w tej części spotkania.

W niedzielę, 10 czerwca 2012 r. odbyła się ostatnia, dość krótka, część spotkania, poświęcona głównie podsumowaniu dyskusji z dnia poprzedniego. Następujące wnioski końcowe zostały sformułowane przez uczestników III Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji LGBTQ:

- pomiędzy organizacjami LGBTQ istnieje wola kontynuowania i pogłębiania współpracy oraz dzielenia się informacjami w newralgicznych dla całego środowiska kwestiach;
- Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności opracuje krótki raport ze spotkania, który zostanie rozesłany do uczestniczących organizacji oraz do wybranych organizacji i grup nieformalnych, które zostały zaproszone na spotkanie, ale z różnych względów w nim nie uczestniczyły, oraz do takich, które nie otrzymały zaproszenia, ale są rekomendowane przez delegatów.
- ustalono stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej złożonej z forum internetowego służącego wymianie informacji pomiędzy organizacjami LGBTQ (organizacja wiodąca: Wolontariat Równości) i uruchomionej jeszcze w trakcie spotkania listy mailingowej (organizacja wiodąca: Lambda Warszawa, personalnie Yga Kostrzewa jako moderatorka);
- w ramach tworzonej platformy komunikacyjnej zostanie utworzona grupa robocza ds. problematyki HIV/AIDS, w ramach której podjęte zostaną działania lobbujące wobec Ministerstwa Zdrowia (organizacja wiodąca: Pozytywni w Tęczy);
- w ramach tworzonej platformy komunikacyjnej zostanie utworzona grupa robocza ds. osób transpłciowych (organizacja wiodąca: Trans-Fuzja, personalnie Marcin);
- w ramach tworzonej platformy komunikacyjnej zostanie utworzona grupa robocza ds. ustawy o związkach partnerskich, z naciskiem na skierowaną do parlamentarzystów kampanię (opisaną wcześniej) w celu doprowadzenia do przegłosowania ustawy w możliwie szerokim, sprzyjającym postulatom organizacji LGBTQ kształcie (dalsze szczegóły działań w tej kwestii zostaną określone już na bazie platformy komunikacyjnej);
- w ramach tworzonej platformy komunikacyjnej zostanie omówiona (wraz z możliwym utworzeniem grupy roboczej) kwestia możliwej zmiany ustawy o zgromadzeniach publicznych (organizacja wiodąca: Wolontariat Równości).

Fundacja Trans-Fuzja zaproponowała uczestnikom włączenie się w obchody Dnia Pamięci Osób Trans (20 listopada) w swoich miejscowościach. Inicjatywa ta spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem, przy czym niektóre organizacje podniosły kwestię ewentualnej możliwości zapewnienia przez Fundację Trans-Fuzja udziału osób transpłciowych w tego rodzaju lokalnych wydarzeniach (pod warunkiem zwrotu kosztów podróży). Delegaci Fundacji Trans-Fuzja zaoferowali również dostęp do informacji merytorycznych.

Organizacje Pozytywni w Tęczy i Lambda Warszawa ponowiły zaproszenia do uczestnictwa w organizowanych przez nie szkoleniach. Wystosowane zostało zaproszenie do przedstawicieli wszystkich organizacji na koniec października do Łodzi na urodziny Fabryki Równości oraz do Katowic na Coming-out Day organizowany 11 listopada przez Stowarzyszenie Tęczówka.
Wysunięto też i przyjęto propozycję kontynuowania Ogólnopolskich Spotkań Organizacji LGBTQ w trybie corocznym. Wstępną, warunkową wolę zorganizowania kolejnego spotkania wyraziła organizacja Pozytywni w Tęczy.

Po kilku krótkich wystąpieniach o charakterze podsumowująco-grzecznościowym spotkanie zostało formalnie zakończone. Część uczestników została pożegnalnie oprowadzona po toruńskiej Starówce przez organizatorów, po czym stopniowo udali się oni do swych miejscowości.

edzamieszczono: 2012.06.15

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2387 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj