Oświadczenia

Stanowisko Koalicji d/s Równych Szans w sprawie pozwania Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości


Fundacja Trans-Fuzja podpisała się pod oficjalnym stanowiskiem Koalicji d/s Równych Szans w sprawie pozwania Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie przepisów tzw. Dyrektywy Rasowej.


Warszawa, 10 maja 2010 r.


Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,


W związku ze złożeniem w dniu 4 maja br. przez Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kolejnego pozwu przeciwko Polsce za niewdrożenie przepisów Dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (dyrektywa o równości rasowej 2000/43/WE), niżej podpisane organizacje pozarządowe skupione w Koalicji na Rzecz Równych Szans apelują o jak najszybsze wszczęcie prac nad ustawą, która w pełni wdrożyłaby unijne przepisy antydyskryminacyjne.


Komisja Europejska w swoim pozwie zarzuciła Polsce brak transpozycji przepisów dyrektywy poza dziedziną zatrudnienia. Komisja podniosła także, że w polskim prawodawstwie brakuje przepisów szczególnych zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w odniesieniu do zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, dostępu do towarów i usług, w tym zakwaterowania, członkostwa w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach zawodowych, jak również dostępu do kształcenia. Podobnie, polskie przepisy dotyczące ochrony przed wiktymizacją obejmują jedynie dziedzinę zatrudnienia, z pominięciem innych dziedzin wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy.


Pragniemy przypomnieć, iż ww. procedura przeciwko Polsce to już kolejne postępowanie o nieprzestrzeganie ustawodawstwa unijnego wszczęte przeciwko naszemu krajowi. Wszczęte ostatnio przez Komisję Europejską postępowania dotyczą niewdrożenia przez Polskę przepisów równościowych dotyczących m.in. takich kwestii jak dostęp do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, ochrona przed molestowaniem seksualnym, brak niezależnego organu ds. przeciwdziałania dyskryminacji, równy dostęp do dóbr i usług dla kobiet i mężczyzn.


W związku z powyższym, apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze ukończenie działań legislacyjnych nad kompleksową i horyzontalną ustawą, która wdrożyłaby wszystkie wspólnotowe przepisy zakazujące dyskryminacji. Apelujemy także o podjęcie merytorycznego i aktywnego dialogu z eksperckimi organizacjami pozarządowymi, które na co dzień zajmują się działaniami na rzecz grup dyskryminowanych. Oczekujemy, że kolejne wersje projektu ustawy, będącej od lat przedmiotem prac rządowych, będą na bieżąco konsultowane ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami reprezentującymi interesy osób narażonych na nierówne traktowanie. Po raz kolejny chcemy podkreślić, że w opinii niżej podpisanych organizacji wchodzących w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, projekt ustawy, mającej na celu wprowadzenie szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych, jest niedostatecznie konsultowany przez odpowiedzialne za niego podmioty rządowe. Takie postępowanie jest nie tylko sprzeczne z polskimi przepisami prawa regulującymi zasady opracowywania aktów prawnych, ale także z przepisami wspólnotowymi, nakazującymi organom władzy państwowej aktywne angażowanie społeczeństwa obywatelskiego w promocję przepisów antydyskryminacyjnych.


Z poważaniem


Członkowie Koalicji na Rzecz Równych Szans:


Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - koordynator Koalicji


Fundacja Feminoteka


Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta

Rzeczpospolita"


Kampania Przeciw Homofobii


Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Lambda Warszawa


Amnesty International


Lambda Bydgoszcz


Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej


Fundacja Równości


Koalicja Karat


Fundacja Trans-Fuzja


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny


Fundacja MaMa


Fundacja Przestrzeń Kobiet


Fundacja Autonomia


Stowarzyszenie Aktywne Kobiety


Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO


Stowarzyszenie Homo Faber


Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"


Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola


FORUM 50+


Fundacja TUS


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Instytut Podkarpacki


Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO

HUMANUM

Stowarzyszenia Romów w Polsce


Związek Nauczycielstwa Polskiego


Do wiadomości:
- Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
- Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
- Michał Boni, Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
- Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
- media


Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego.

.

edzamieszczono: 2010.05.20

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1849 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj