Pomoc prawna

Pomoc prawna w Fundacji Trans-Fuzja


Fundacja Trans-Fuzja uruchomiła pomoc prawną dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów. Pomoc świadczona jest drogą internetową, a w sytuacjach wyjątkowych, także w formie konsultacji w siedzibie fundacji.

Pomoc prawna udzielana przez grupę prawników współpracujących z Fundacją Trans-Fuzja obejmuje udzielanie osobom trans informacji z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego dotyczących sądowej korekty płci i innych prawnych aspektów tranzycji (rozwody, kwestie rodzinne, majątkowe). Obejmuje także informacje dotyczące prawa karnego.
Aby uzyskać pomoc, należy napisać e-maila na adres prawnik@transfuzja.org  Pomoc odbywa się drogą internetową.

Szczegółowe warunki korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Fundację Trans-Fuzja przedstawia poniższy regulamin.

Regulamin pomocy prawnej świadczonej przez Fundację Trans-Fuzja

1. Grupa prawna składa się z prawników oraz studentów prawa udzielających konsultacji prawnych na zasadzie wolontariatu, przy czym studenci prawa udzielają konsultacji prawnych pod merytorycznym nadzorem prawnika.

2. Konsultacje prawne skierowane są do osób objętych zakresem działalności fundacji Trans-Fuzja wymienionych w jej statucie i dotyczą kwestii bezpośrednio związanych z problemami natury prawnej wynikającymi z cech tych osób w szczególności transpłciowości i intersekseksulności.

3. Konsultacja prawna polega na podaniu informacji prawnej na temat obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowiek a w Strasburgu. Informacja nie dotyczy prawa i orzecznictwa państw obcych.

4. Konsultacja prawna nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu przepisów regulujących wykonywanie zawodów adwokata, radcy prawnego i innych zawodów prawniczych.

5. Informacja prawna udzielona w drodze konsultacji prawnej nie może służyć jako ekspertyza ani opinia prawna przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Ma ona charakter prywatny skierowany tylko do klienta i w przypadku, gdy reprezentuje on osobę trzecią – do tej osoby.

6. Konsultacja prawna może być udzielana anonimowo.

7. Konsultacja prawna nie obejmuje przygotowania pisemnych opinii oraz pism procesowych, co nie wyklucza możliwości skorzystania przez klienta ze wzorów pism procesowych przygotowanych w ramach innych działań grupy lub ogólnie dostępnych.

8. Konsultacja prawna nie obejmuje reprezentacji klienta przed żadnymi sądami i innymi organami, w tym organami administracji. W ramach konsultacji nie są podawane też żadne dane adwokatów i osób wykonujących inne zawody prawnicze, do których klient mógłby się zwrócić, co nie wyklucza podania danych innej organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej, jeśli są one kompetentne dla rozwiązania problemu klienta.

9. Konsultacje prawne udzielane są na podstawie stanu faktycznego podanego przez klienta.
a) Osoba udzielająca informacji nie bierze odpowiedzialności za błędną informację prawną wynikającą z nieprawdziwych lub niepełnych danych przekazanych przez klienta.
b) Jeśli dla udzielenia informacji prawnej osoba jej udzielająca uzna za niezbędne uzyskanie dalszych danych od klienta albo odpisów odpowiednich dokumentów, brak odpowiedzi na zadane przez osobę udzielającą informacji pytania oraz nieprzesłanie skanów żądanych dokumentów stanowią podstawę odmowy udzielenia informacji.

10. Konsultacje prawne udzielane są drogą elektroniczną na bieżąco w kolejności zgłaszania się klientów.
a) Osoba udzielająca informacji nawiąże kontakt z klientem nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od wpłynięcia e-maila na adres podany na oficjalnej stronie fundacji.
b) Udzielenie informacji prawnej nastąpi nie później niż w terminie siedmiu dni od uzyskania wszystkich niezbędnych danych dotyczących stanu faktycznego stanowiącego podstawę udzielenia informacji prawnej.
c) Fundacja oraz osoba udzielająca informacji nie biorą odpowiedzialności za uchybienia terminom procesowym wynikające z:
I) zachowania terminów z pkt. a i b,
II) niedostarczenia albo nieterminowego dostarczenia żądanych danych lub odpisów,
III) niepodjęcia albo nieterminowego podjęciu działań przez klienta.

11. W wyjątkowych sytuacjach konsultacje prawne mogą być udzielane w drodze spotkań indywidualnych.

12. Osoba udzielająca informacji prawnych obowiązana jest zachować w tajemnicy wszystkie dane uzyskane od klienta, w tym jego dane osobowe, jednakże:
a) członkom grupy prawnej wolno przekazywać między sobą dane dotyczące danego klienta i jego stanu faktycznego,
b) członkom grupy prawnej wolno przekazać informacje dotyczące danego klienta i jego stanu faktycznego władzom Fundacji Trans-Fuzja.
c) członkowie grupy prawnej mogą konsultować stan faktyczny danego klienta z prawnikami spoza Fundacji pod warunkiem zachowania w tajemnicy danych osobowych klienta.

14. Dane dotyczące klienta i jego stanu faktycznego są przechowywane w archiwum poczty elektronicznej lub innym archiwum elektronicznym.
a) Nie są tworzone żadne bazy danych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych.
b) Zachowane informacje mogą być wykorzystywane przez członków grupy prawnej oraz Fundację Trans-Fuzja w celach naukowych, dydaktycznych lub publicystycznych pod warunkiem zachowania w tajemnicy danych osobowych klienta.

15. Fundacja Trans-fuzja nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechania klienta związane z uzyskaniem przez klienta konsultacji prawnej.  W szczególności klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o uzyskanie konkretnej porady prawnej, o podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechanie jakichkolwiek działań przez Fundacje Trans-fuzja i osoby udzielające porad prawnych w imieniu Fundacji.  

16. Przesyłając e-mail na adres podany na oficjalnej stronie fundacji Trans-Fuzja celem uzyskania informacji prawnej klient wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie.


EB, MD, PP

edzamieszczono: 2013.04.18

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1554 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj