prace magisterskie

Związek pomiędzy poczuciem płci psychologicznej a zachowaniami typowymi płciowo


Praca magisterska na temat płci i transseksualizmu /
Alicja Strzelecka


Wstęp
Zarówno wszelkie kwestie związane z tematem płci, jak i różnic międzypłciowych budzą powszechne zainteresowanie badaczy, naukowców, psychologów- praktyków, w ostatnich latach także mediów. Na arenie kulturowo- politycznej odbywają się rozgrywki między ruchem feministycznym i antyfeministycznym, nurtami podkreślającymi znaczenie różnic międzypłciowych lub negującymi te różnice, popularne stały się warsztaty, których uczestnicy poszukują źródeł własnej kobiecości i męskości. Z jednej strony świadczy to o tym, że temat płci i różnic międzypłciowych stał się niezwykle istotny zarówno dla jednostki, jak i całej współczesnej kultury, z drugiej - budzi poważne wątpliwości- czy istnieje wewnętrzna, immanentna każdemu z nas kobiecość i męskość, czy to tylko wytwór kultury, dziś już dawno przestarzały i niepotrzebny?

Rozdział I - Płeć a Rodzaj
W rozdziale tym przedstawię różne sposoby wyjaśniania pojęcia płeć, ukażę perspektywy ujmujące kolejne jego aspekty uwzględniając zarówno podejście indywidualne, jak i społeczne. Ze względu na główny problem badawczy mojej pracy szczególną uwagę zwrócę na pojęcia tożsamości i identyfikacji płciowej w kontekście poczucia płci oraz behawioralnego aspektu tożsamości. Przedstawię również przykładowe psychologiczne modele kobiecości i męskości, dokładniej omawiając teorię androgyniczności S.L. Bem, ponieważ stanowi ona podstawę teoretyczną moich badań. Na zakończenie przytoczę podstawowe koncepcje wyjaśniające pochodzenie różnic płciowych.

Rozdział II - Stereotypy rodzaju
Rozdział ten poświęcony jest omówieniu zjawiska powstawania, zmiany i badania stereotypów płciowych. Przedstawiona jest również ich struktura, funkcje i ogólne właściwości. Omówienie powyższych kwestii tworzy podstawy teoretyczne dla badań empirycznych stereotypowych płciowo zachowań, jednocześnie przybliżając kulturowe rozumienie pojęcia kobiecości i męskości.

Rozdział III - Transseksualizm
W tym rozdziale omówię transseksualizm jako zjawisko szczególnego zaburzenia tożsamości płciowej. Przedstawię jego klasyfikację i różnicowanie od innych zaburzeń identyfikacji płciowej oraz postępowanie lecznicze z osobami transseksualnymi. Podejmę również próbę wyjaśnienia genezy tego zjawiska oraz pokrótce scharakteryzuję funkcjonowanie osób transseksualnych w społeczeństwie i związkach partnerskich.

Rozdział IV - Problemy i metody badań własnych
Poniższy rozdział poświęcony jest części metodologicznej. Przedstawię w nim podstawowy cel pracy i problemy badawcze, sformułuję hipotezy oraz scharakteryzuję zmienne zależne i niezależne. W dalszej części rozdziału opiszę narzędzia badawcze pomocne w weryfikacji hipotez ze szczególnym uwzględnieniem kwestionariusza do badania zachowań typowych płciowo, który skonstruowałam na potrzeby niniejszej pracy. Na zakończenie części metodologicznej przedstawię organizację badań i charakterystykę grup badawczych.

V. Opracowanie i interpretacja wyników

Zakończenie

Bibliografia

Alicja Strzelecka

edzamieszczono: 2007.08.14

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3099 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj