Relacje

Seminarium o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle orientacji seksualnej


Ponadto, podczas seminarium omówiona została problematyka transgender, która w przeciągu ostatnich dwóch lat dotyczyła przede wszystkim kwestii finansowania leczenia transseksualistów, w tym kosztów zabiegów zmiany płci oraz propozycji wprowadzenia specjalnych legitymacji dla osób transseksualnych.

28 kwietnia 2010 r. w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN miało miejsce seminarium „Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – nowe tendencje w polskiej legislacji i orzecznictwie”. Podczas seminarium Aleksandra Gliszczyńska oraz Katarzyna Sękowska-Kozłowska zaprezentowały podstawowe tendencje w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w prawie polskim na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Impulsem dla zorganizowania seminarium były prace nad aktualizacją raportu poświęconemu temu zagadnieniu w odniesieniu do Polski przygotowanemu w ramach Agencji Praw Podstawowych.

Podczas seminarium omówiona została m.in. problematyka przyznawania statusu uchodźcy osobom prześladowanym ze względu na orientację seksualną. Wskazano na istotną z tego punktu widzenia nowelizację (w 2008 r.) art. 13 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. 2003 Nr 128, poz. 1176 ze zm.). Przepis ten definiuje pojęcie „prześladowania” jako przesłanki nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy. Zwrócono uwagę na ubogą praktykę sądowniczą i administracyjną  w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w odniesieniu do cudzoziemców.

Drugie z poruszonych zagadnień dotyczyło wolności zgromadzeń, w szczególności proponowanej nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeń, która obecnie znajduje się na etapie prac w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. a która stanowi wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bączkowski przeciwko Polsce z 2006 r.

Trzeci blok tematyczny poświęcony został tzw. mowie nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Omówiony został m.in. projekt nowelizacji kodeksu karnego (art. 256 i 257 k.k.) przygotowany przez Kampanię Przeciw Homofobii. Przedstawiono także sprawę dotyczącą strony Redwatch, której celem jest zbieranie i zamieszczanie danych osobowych osób uznawanych za tak zwanych „wrogów białej rasy”, a także nawoływanie do nienawiści i piętnowanie tychże osób. Przedmiotem dyskusji była także sprawa skargi Krystiana Legierskiego  do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącej skuteczności polskiego trybu wyborczego.

Ponadto, podczas seminarium omówiona została problematyka transgender, która w przeciągu ostatnich dwóch lat dotyczyła przede wszystkim kwestii finansowania leczenia transseksualistów, w tym kosztów zabiegów zmiany płci oraz propozycji wprowadzenia specjalnych legitymacji dla osób transseksualnych.

Ostatnim tematem poruszonym podczas seminarium była kwestia uregulowania ustawowego tzw. związków partnerskich. Na gruncie orzecznictwa to zagadnienie znalazło swój wyraz m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wydawania zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego dla osób chcących zawrzeć taki związek za granicą oraz w niedawnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Kozak przeciwko Polsce.

W seminarium uczestniczyła Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/aktualnosci/seminarium-o-przeciwdzialaniu-dyskryminacji-na-tle-orientacji-seksualnej.html
edzamieszczono: 2010.05.19

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1723 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj