Ustawa o uzgodnieniu płci

Apel Fundacji Trans-Fuzja do Pań i Panów Senatorów w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci


Fundacja Trans-Fuzja przedstawia swoje stanowisko w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci i apeluje do Pań i Panów Senatorów o jej zatwierdzenie na najbliższym sierpniowym posiedzeniu Senatu

Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie Senatorowie,


Już w tym tygodniu na posiedzeniu Senatu będziecie Panie i Panowie debatować za przyjęciem ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki 1012).

Ustawa o uzgodnieniu płci, uchwalona przez Sejm RP 23 lipca 2015 r. jest pierwszą ustawową regulacją praw osób transpłciowych w Polsce, która określa jednolitą procedurę korekty płci prawnej z poszanowaniem godności i prywatności osób, których tożsamość płciowa nie odpowiada oznaczeniu płci wpisanej do aktu urodzenia.


Ustawa wychodzi naprzeciw stanowisku organów Rady Europy, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek poszanowania praw osób transpłciowych oraz umożliwienie im zmiany imienia i oznaczenia płci we wszystkich oficjalnych dokumentach w szybki, przejrzysty i dostępny sposób.


Ustawa o uzgodnieniu płci dotyczy wyłącznie procedur prawnych, pozostawiając procedury medyczne w gestii specjalistów medycyny w zakresie psychiatrii i seksuologii, zgodnie ze standardami postępowania wytyczonymi przez polskie i międzynarodowe towarzystwa naukowe.


Ustawa nie wprowadza żadnych nowych roszczeń, a jedynie nowe rozwiązania, do systemu prawa polskiego, ponieważ korekta płci prawnej jest przeprowadzana w Polsce już od ubiegłego wieku w oparciu o praktykę orzeczniczą Sądu Najwyższego.

Dzisiaj cały proces korekty płci prawnej odbywa się wciąż bez poszanowania godności człowieka, co niejednokrotnie prowadzi do nadużyć i naraża osoby transpłciowe na wiele upokorzeń. Brak jednolitej procedury sądowej i jasno sformułowanych wymagań dowodowych niejednokrotnie wpływa na nieuzasadnione przedłużanie postępowania sądowego. Z tego powodu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęła już przeciwko Polsce skarga na przewlekłość postępowania.


Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowej praktyki sądowej „ustalenia płci” na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego jest zmiana trybu postępowania z procesowego na nieprocesowy. W opinii osób transpłciowych, które w ramach akcji „Opowiedz nam swoją historię - przekonajmy razem Senat” przysyłają do Fundacji Trans-Fuzja swoje uwagi na temat tego, co ustawa zmieni w ich życiu, jest to najbardziej istotna zmiana, na którą niektóre z tych osób czekają latami, by rozpocząć swoją tranzycję. Sądowa procedura nieprocesowa wyeliminuje konieczność pozywania własnych rodziców, co dotychczas odbywało się bez poszanowania godności nie tylko osób transpłciowych, ale także ich bliskich i niejednokrotnie przyczyniało się do nasilenia konfliktów rodzinnych.


Posiedzenia sądu odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych, a osobą zainteresowaną w sprawie będzie mógł być tylko wnioskowca, co wpłynie na poszanowanie godności i prywatności osób transpłciowych. Albowiem tożsamość płciowa należy do jednej z najważniejszych przyrodzonych cech człowieka, a prawo do uzgodnienia płci jest sprawą zbyt osobistą, by dzielić się tym z innymi osobami. Z tego powodu w ustawie wyraźnie to zaznaczono - w opozycji do art. 510 kpc, który określa, kto w postępowaniu nieprocesowym może być stroną zainteresowaną.


Ustawa o uzgodnieniu płci wprowadza ściśle określone procedury postępowania, które sprzyjają wyeliminowaniu wszystkich potencjalnych nieprawidłowości, które w obecnym stanie prawnym mogą się pojawiać, cywilizuje proces korekty płci umożliwiając osobom transpłciowym przejście przez ten proces w sposób godny, a także pełne korzystanie z praw człowieka przysługujących każdej jednostce.


Ustawa precyzuje również warunki niezbędne do wniesienia wniosku o uzgodnienie płci, może to zrobić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (za takie Kodeks cywilny uznaje osoby pełnoletnie) i nie pozostaje w związku małżeńskim.

Warunkiem rozpoczęcia procedury uzgodnienia płci jest przedstawienie dwóch niezależnie wydanych orzeczeń specjalistów, którzy po przeprowadzeniu wielu różnorodnych długotrwałych badań fizykalnych, psychologicznych, psychiatrycznych i seksuologicznych stwierdzają u badanej osoby występowanie tożsamości płciowej odmiennej od oznaczenia płci wpisanej do aktu urodzenia.


Ustawa określa również skutki prawne orzeczenia sądu o uzgodnieniu płci w sferze prawa administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, formułując wytyczne ułatwiające postępowanie organów administracji państwowej.

Fundacja Trans-Fuzja pragnie podkreślić, że osoby transpłciowe, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z ich wizerunkiem społecznym i płcią prawną, żyją wśród nas, a życie wbrew własnej tożsamości płciowej znacznie utrudnia im normalne funkcjonowanie, bywa też przyczyną dyskryminacji, wykluczenia oraz poniżającego traktowania, co nierzadko kończy się próbami samobójczymi, samookaleczeniami czy głęboko utrwaloną depresją osób transpłciowych. I chociaż osoby transpłciowe stanowią zdecydowaną mniejszość społeczeństwa, to nie można im odmawiać prawa do życia zgodnie z własną tożsamością płciową. Stanowi to bowiem naruszenie Art. 30 i 32 Konstytucji RP.


Dlatego gorąco apelujemy do Pań i Panów Senatorów o zatwierdzenie ustawy o uzgodnieniu płci.


Fundacja Trans-Fuzja

edzamieszczono: 2015.08.02

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2064 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj