Związek pomiędzy poczuciem płci psychicznej a biologicznej

Wstęp - Związek pomiędzy poczuciem płci...Zarówno wszelkie kwestie związane z tematem płci, jak i różnic międzypłciowych budzą powszechne zainteresowanie badaczy, naukowców, psychologów- praktyków, w ostatnich latach także mediów. Na arenie kulturowo- politycznej odbywają się rozgrywki między ruchem feministycznym i antyfeministycznym, nurtami podkreślającymi znaczenie różnic międzypłciowych lub negującymi te różnice, popularne stały się warsztaty, których uczestnicy poszukują źródeł własnej kobiecości i męskości. Z jednej strony świadczy to o tym, że temat płci i różnic międzypłciowych stał się niezwykle istotny zarówno dla jednostki, jak i całej współczesnej kultury, z drugiej - budzi poważne wątpliwości- czy istnieje wewnętrzna, immanentna każdemu z nas kobiecość i męskość, czy to tylko wytwór kultury, dziś już dawno przestarzały i niepotrzebny? Na te pytania na razie żadna dziedzina wiedzy nie jest w stanie odpowiedzieć. Mimo wielu wątpliwości, większość potocznych obserwacji, jak i wyników badań naukowych pokazuje, ze męskość i kobiecość to dwie różne jakości, dwie kategorie, przez które możemy postrzegać świat i siebie samych. Kobieta i mężczyzna to na razie wciąż jeszcze dwie różne płcie.

Czym jest jednak płeć? Jak można ją rozpoznać w sobie i w innych?
W psychologii i innych dziedzinach nauki, takich jak antropologia kulturowa czy tzw. „gender studies” dawno już porzucono proste rozumienie pojęcia płeć: biologiczna kobieta jest kobieca, biologiczny mężczyzna- męski. Teraz kobieta może być zarówno męska, jak i kobieca i odwrotnie. Badania wskazują, że kwestia płci i tożsamości płciowej jest jednak daleko bardziej złożona. Płeć manifestuje się na wielu płaszczyznach, mówimy osobno o płci biologicznej, psychologicznej, hormonalnej itd. Powstaje pytanie, czy istnieją miedzy nimi zależności. Czy można opisywać jednostkę w kategoriach płci biologicznej i mówić równocześnie o jej wewnętrznym poczuciu tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną? Czy po sposobie funkcjonowania w świecie, powtarzającym się zachowaniu możemy poznać płeć?
Nawet potoczne obserwacje prowadzą do wniosku, że nie ma prostych zależności między płcią biologiczną danej osoby, jej identyfikacją ze swoim ciałem a zachowaniami, jakie podejmuje. Zdarza się przecież, że biologiczna kobieta przekonana jest o tym, że jest mężczyzną i odwrotnie. Niektórzy mężczyźni zachowują się podobnie jak kobiety, kobiety wolą przebywać z mężczyznami, bo oni lepiej je rozumieją. Równocześnie jednak wszyscy pragniemy pewnej stałości, staramy się przekazać innym, zakomunikować otoczeniu, ale często i sobie swoje wewnętrzne wrażenia i emocje. Na różne sposoby manifestujemy swoją przynależność do określonej płci lub próbujemy ją zanegować. Bazujemy wtedy na pewnych standardowych, typowych wyznacznikach w danej kulturze rozpoznawanych jako chrakterystyczne dla jednej tylko płci. Jakie to wyznaczniki? Jakie zachowania mogą być komunikacją, pewną manifestacją wewnętrznego poczucia kobiecości czy męskości?
Które zachowania są uznane za kobiece, które za męskie? Czy po zachowaniu można poznać, że koś identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną?
Czy osoby o identyfikacji z płcią przeciwną do ich płci biologicznej w szczególny sposób będą zaznaczały własną tożsamość? Jest to przecież specyficzna grupa, która może spotykać się z ostracyzmem społecznym z powodu łamania wciąż jeszcze istniejącego tabu- biologiczna kobieta jest kobietą i jak kobieta się zachowuje. Czy można więc założyć, że osoba transseksualna ma tak silne przekonanie o swojej tożsamości, że podejmuje zachowania zgodne ze swoją identyfikacją? A może modyfikuje je na potrzeby przystosowania do mało tolerancyjnej kultury?

Praca jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poczucie psychiczne płci wyrażane jest na poziomie zachowań i czy sposób manifestacji własnej płci na poziomie zachowania różni się u osób o prawidłowej i zaburzonej identyfikacji płciowej.
Część teoretyczna zawiera informacje na temat płci, stereotypów płciowych i transseksualizmu. W rozdziale drugim zaprezentowane są różne sposoby wyjaśniania pojęcia płci, istniejące w psychologii modele kobiecości i męskości, a także koncepcje wyjaśniające pochodzenie różnic płciowych. Następny rozdział podejmuje kwestię stereotypów płciowych- ich strukturę, funkcje, sposoby powstawania oraz możliwości ich badania. Rozdział trzeci pracy poświęcony jest specyfice zaburzeń tożsamości płciowej. Znajduje się w nim omówienie samego pojęcia transseksualizmu, jego klasyfikacja i różnicowanie od innych zaburzeń identyfikacji płciowej, przedstawienie postępowania leczniczego z osobami transseksualnymi. Podjęta została również próba wyjaśnienia genezy tego zjawiska. W kolejnym rozdziale szczegółowo omówiona zostanie metodologia badań własnych, z uwzględnieniem problemów badawczych, zmiennych, hipotez oraz charakterystyki badanej grupy. W dalszej części pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań własnych, ich opracowanie i interpretacja w oparciu o podstawy teoretyczne. Przedstawione zostaną również kolejne etapy konstruowania metody – kwestionariusza do badania zachowań typowych płciowo oraz zinterpretowane zostaną wyniki każdej z tych części.
Wnioski końcowe wraz z podsumowaniem znajdują się w rozdziale siódmym pracy.

Alicja Strzelecka

edzamieszczono: 2007.08.14

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3278 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj